Jeg sav­ner mål og spil­le­re, der kan slå et or­dent­ligt fris­park

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

SÅ KOM VI igen­nem EMs to før­ste run­der. Slut­run­den i Frank­rig er for al­vor kom­met i gang, og det er tid til at gø­re sta­tus over det, vi har set ind­til nu. Hvad har vi la­ert? Hvad har va­e­ret godt, hvad har va­e­ret skidt? Og har det i det he­le ta­get va­e­ret va­erd at se på?

For at ta­ge det sid­ste først, er sva­ret selv­føl­ge­lig ja. Fod­bold er al­tid va­erd at se, men der har va­e­ret et stort pro­blem med EM ind­til nu:

Vi har set få mål – li­ge over to i gen­nem­snit pr. kamp – og det over­ra­sker mig. Jeg hav­de tro­et, at når hol­de­ne hav­de så go­de mu­lig­he­der for at kva­li­fi­ce­re sig til 1/8-fi­na­ler­ne, som det er til­fa­el­det den­ne gang, så vil­le det be­ty­de, at man­ge vil­le spil­le fri­gjort. Men desva­er­re har det va­e­ret li­ge mod­sat. VI SER LI­GE nu et EM med alt for man­ge stram­me de­fen­si­ve og kol­lek­ti­ve be­fø­jel­ser, hvil­ket la­eg­ger en da­em­per på den spr­ud­len­de, me­dri­ven­de og un­der­hol­den­de of­fen­si­ve fod­bold.

For en tra­e­ner er der dog og­så spa­en­den­de ting at spo­re i den­ne til­gang til spil­let. Som en del af det kol­lek­ti­ve ar­bej­de har vi ek­sem­pel­vis set fle­re hold ope­re­re med to pres­linjer for der­i­gen­nem at stres­se mod­stan­der­nes ryt­me og flow. Un­der­vejs i kam­pe­ne har man kun­net se hos blandt an­dre Eng­land og Ita­li­en, at der er ar­bej­det så sy­ste­ma­tisk med pres­sy­ste­mer­ne, at spil­ler­ne er tryg­ge ved fle­re løsninger og der­for kan skif­te ud­tryk og sy­stem. Det er in­teres­sant, og det ud­for­drer i høj grad mod­stan­der­ne i for­hold til at va­e­re aen­drings­pa­ra­te i de­res op­byg­gen­de spil.

Af de mål, der trods alt er ble­vet sco­ret, har vi set he­le seks bli­ve sco­ret ef­ter mi­nut 90. Det er b ema erk el­ses v aer digt. Det hand ler­må­ske igen om, at hol­de­ne spil­ler en struk­tu­re­ret de­fen­siv og kol­lek­tiv form for fod­bold, som gør, at de små fejl sker sent i kam­pe­ne, når tra­et­he­den mel­der sig. Det er ikke over­ra­sken­de.

Over­ra­sken­de er det hel­ler ikke, at vi har set rig­tig man­ge mål ef­ter ind­la­eg og stan­dard­s­i­tu­a­tio­ner. Det går og­så fint i tråd med den kol­lek­ti­ve, de­fen­si­ve til­gang, vi har set.

Sel­ve ud­fø­rel­sen af fris­park og hjør­ne­s­park kun­ne dog sta­dig va­e­re va­e­sent­ligt bed­re i fle­re til­fa­el­de, for hvor har der dog og­så va­e­ret man­ge rin­ge spark. Jeg krum­mer ta­e­er, når jeg ser en højt­be­talt lands­hold­spil­ler ikke en­gang få bol­den for­bi før­ste mand. Vi snak­ker alt­så øver­ste ni­veau! Tilbage på tra­e­nings­ba­nen og øve. JEG HAV­DE IN­DEN slut­run­den gla­e­det mig enormt til at se den stjer­ne­pa­ra­de af spil­le­re, som en slut­run­de al­tid kan pra­e­sen­te­re. Men hel­ler ikke her sy­nes jeg, at jeg end­nu er ble­vet til­freds­stil­let. Er de tra­et­te? Må­ske. Hvis vi ta­ger Eng­lands Har­ry Ka­ne som ek­sem­pel, har han spil­let 118 kam­pe på to år! Det er alt­så ikke op­ti­malt, hvis man og­så skal top­pra­este­re ved et EM.

Dis­kus­sio­nen har vi haft før. Kan man gø­re no­get? Skal UEFA ryd­de ud i kampka­len­de­ren? Sva­ret har jeg ikke, men jeg kan blot kon­sta­te­re, at alt for man­ge af de sto­re stjer­ner IKKE bra­en­der ba­nen af. Det er ikke man­ge spil­le­re, der har ha­e­vet sig ud over gen­nem­snit­tet.

An­drés Inies­ta, Ma­nu­el Neu­er, Jéro­me Bo­a­teng, Di­mi­tri Pay­et, Luka Mod­ric og Ga­reth Ba­le har i mi­ne øj­ne va­e­ret blandt de bed­ste. Jeg hå­ber, at fle­re med dem vil løf­te sig hen over de kom­men­de kam­pe – det har EM brug for.

Og når nu ri­ven er ude, vil jeg da sa­er­ligt ger­ne svin­ge den ef­ter må­l­ma­en­de­ne. De­res ni­veau har jeg vir­ke­lig ikke va­e­ret im­po­ne­ret af. Jo, jo, der er und­ta­gel­ser, men hvis vi for ek­sem­pel ta­ger de to mål, som en af EMs top­sco­re­re, Ga­reth Ba­le, har sco­ret på fris­park, bur­de han jo i re­a­li­te­ten slet ikke have va­e­ret på må­l­tav­len end­nu. I beg­ge til­fa­el­de tra­ef­fer ke­e­pe­ren fejl­ag­ti­ge be­slut­nin­ger i for­hold til, hvor man­ge spil­le­re der skal va­e­re i mu­ren, så de ikke da­ek­ker for hans ud­syn. Det er ikke godt nok! Ind­greb i luft­spil­let har og­så i fle­re til­fa­el­de få­et mig til at tra­ek­ke nervøst på smilebån­det. Se ba­re Pe­tr Cech mod Kro­a­tien. Uha, uha. DET STO­RE EM-SPØRGSMÅL be­står selv­føl­ge­lig sta­dig ef­ter to run­ders spil. Hvem vin­der? Er vi ble­vet klo­ge­re?

Ja, det bli­ver i hvert fald ikke Rusland og Ukrai­ne. Jeg er må­l­løs over, hvor ud­tryks­løst man kan op­tra­e­de. Hvad po­k­ker sker der?

O.k., kva­li­te­ten er man­gel­fuld, men det mind­ste man kan for­lan­ge er vel, at man ud­vi­ser lyst, pas­sion, de­di­ka­tion og vilj­en til at gi­ve alt for sit fa­ed­re­land.

I den kon­tekst er det i øv­rigt skra­em­men­de at ta­en­ke på, at Rusland skal va­e­re va­ert ved na­e­ste VM. Jeg na­ev­ner i fla­eng: hoo­ligans, et udu­e­ligt landshold og en po­li­tisk si­tu­a­tion, som vir­ker ka­o­tisk. Kan det for fod­bol­dens skyld na­e­sten bli­ve va­er­re? Jeg na­ev­ner blot or­det FIFA og si­ger ikke me­re.

I den helt an­den bold­ga­de har vi hold som ek­sem­pel­vis Ita­li­en, Un­garn, Island, Po­len og Nor­dir­land, der har vist en sa­er­lig holdånd og fa­el­les­skab, som kry­dret med dyg­ti­ge tra­e­ne­re og en god ga­me­plan kan va­e­re op­skrif­ten på suc­ces un­der EM må­lt på de før­ste kam­pe.

Mit bed­ste bud på en ny eu­ro­pa­me­ster var før EM Tys­kland, men hvor skal må­le­ne kom­me fra? Må­ske de vin­der, som Spa­ni­en gjor­de i 2008, da de var blandt de mindst scoren­de hold, men hav­de mest bold­be­sid­del­se. Til gen­ga­eld kun­ne de spil­le til nul, som ty­sker­ne og­så har gjort i to kam­pe, sam­ti­dig med at de er sta­er­ke i kun­sten at va­e­re bold­be­sid­den­de.

Frank­rig og Spa­ni­en har og­så spil­let sig ind blandt mi­ne fa­vo­rit­ter, og skal jeg der­u­d­over pe­ge på en dark hor­se må­lt på de før­ste kam­pe, kun­ne det godt va­e­re Ita­li­en, som jeg ny­der at se. Kløgt, pas­sion, holdånd, go­de spil­le­re, tak­tisk flek­si­bel og en dyg­tig tra­e­ner. Det kan godt ba­e­re dem langt. Spil­let på den sid­ste tred­je­del mod en godt or­ga­ni­se­ret mod­stan­der er sta­dig en ud­for­dring. Men hold øje med dem. De azur­blå har gang i no­get spa­en­den­de.

FOTO: EPA

Ga­reth Ba­le har sco­ret to gan­ge ved EM – beg­ge på fris­park.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.