Gør apo­teks­be­sø­get til en pri­vatsag

Apo­teks­be­sø­get er langt om la­en­ge ble­vet en pri­vatsag. Med We­ba­po­te­ket kan du ind­le­ve­re din re­cept og kom­mu­ni­ke­re med apo­t­eks­per­so­na­let uden at for­la­de ska­er­men. Dit køb le­ve­res selv­føl­ge­lig til dø­ren – nemt og diskret.

BT - - NYHEDER -

Vo­res sund­hed og syg­dom kom­mer ikke an­dre ved. Al­li­ge­vel har de fle­ste af os op­le­vet fø­lel­sen af, at he­le apo­te­ket lyt­ter med, når smer­testil­len­de pil­ler, in­tim hy­giej­ne og svamp ep r ae pa­ra­te r lan­ges over di­sken på det lo­ka­le apo­tek. Hårtab, køns­syg­dom­me, de­pres­sion, tør­re slim­hin­der, over­gangs­al­der, in­kon­ti­nens, ska­el, svamp og pra­e­ven­tion er li­ge­som en ra­ek­ke an­dre kro­p­s­li­ge ud­for­drin­ger en per­son­lig sag, og det er de fa­er­re­ste, der har lyst til at de­le sit apo­teks­be­søg med na­bo­en. I nog­le til­fa­el­de kan det end­da va­e­re hårdt nok ba­re at se apo­t­eks­per­so­na­le­ti øj­ne­ne, f or­det er pri­vats fa erens fi­ne gra­en­se, der bli­ver ryk­ket på, når en fag­per­son får indblik i di­ne sund­heds­ma­es­si­ge ud­for­drin­ger.

Diskre­tion bag ska­er­men

Si­den det før­ste apo­tek blev sat i ver­den, har apo­te­ket va­e­ret en del af det of­fent­li­ge rum, men tak­ket va­e­re nu­ti­dens tek­no­lo­gi kan du nu helt diskret ta­ge på apo­te­ket uden at få din pri­va­te sfa­e­re brudt. På We­ba­po­te­ket, der er det ene­ste dan­ske apo­tek på net­tet med ad­gang til til­skuds­ba­sen, und­går du det per­son­li­ge frem­mø­de, uden du be­hø­ver at gå på kom­pro­mis med ser­vi­ce og fag­lig­hed. Her kom­mu­ni­ke­rer du ude­luk­ken­de med ud­dan­net apo­t­eks­per­so­na­le, der er klar til at rå­d­gi­ve dig på chat, mail el­ler te­le­fon, og når dit køb le­ve­res med po­sten, får du al­tid en ud­før­lig in­struk­tion med i pak­ken. Skul­le du al­li­ge­vel va­e­re i tvivl er det ba­re med at kom­me til ta­ster­ne, hvor den go­de ser­vi­ce al­drig er me­re end et klik va­ek.

Spørg løs

Vi kom­mu­ni­ke­rer i langt hø­je­re grad on­li­ne end tid­li­ge­re, og der­for er det for de fle­ste dan­ske­re og­så helt na­tur­ligt, at shop­ping og apo­teks­be­søg fo­re­ta­ges on­li­ne. Dels er det nemt at hand­le på We­ba­po­te­ket, men det gi­ver dig og­så nog­le sa­er­li­ge for­de­le. For selv om det fo­re­går on­li­ne, er det langt fra en uper­son­lig op­le­vel­se at hand­le på We­ba­po­te­ket. Når kø­en på apo­te­ket er lang og spørgs­må­let er per­son­ligt, er det ikke al­tid, du li­ge får spurgt om det, du egent­lig vil­le. På We­ba­po­te­ket sid­der bå­de du og fag­per­so­nen ano­nymt bag en ska­erm, og der­med bli­ver det langt nem­me­re at spør­ge ind til de ting, du nor­malt bra­en­der in­de med. Så­le­des får du of­te bed­re rå­d­giv­ning og for­stå­el­se for di­ne pro­duk­ter og pra­e­pa­ra­ter, end du el­lers vil­le have få­et, og det kan få be­tyd­ning, når ho­ved­pi­nen, ek­se­men el­ler no­get helt an­det skal ku­re­res.

Som de an­dre – ba­re on­li­ne

Der er ikke den ser­vi­ce et nor­malt apo­tek til­by­der, som du ikke kan få We­ba­po­te­ket. Per­so­na­let har sam­me hø­je ud­dan­nel­se, som du er vant til fra an­dre apo­te­ker, apo­te­ket er til­knyt­tet til­skuds­ba­sen og re­per­toi­ret af re­cept­plig­tig me­di­cin så­vel som hånd­købs­me­di­cin og ple­je­pro­duk­ter le­ver fuldt op til det, du fin­der an­dre ste­der. For­de­len er blot, at du kan gø­re det nemt og diskret hjem­me­fra – og­så når de an­dre apo­te­ker hol­der

luk­ket.

Mul­ti-Gyn Acti­gel er ef­fek­tiv bio-ak­tiv gel til fore­byg­gel­se samt be­hand­ling af bak­te­ri­er i ske­den. Pro­duk­tet er ikke til­sat duft­stof­fer.

Decu­bal Dry Scalp Tre­at­ment er en ple­jen­de hår­bund­s­kur til tør og ir­ri­te­ret hår­bund. Hår­bund­s­ku­ren sa­et­ter gang i blodcir­ku­la­tio­nen.

Apo­te­kets GLID er en vand­ba­se­ret­g­li­decre­me, der til­fø­rer ek­stra fug­tig­hed ved sam­le­je. Pro­duk­tet kan an­ven­des sam­men med kon­do­mer.

Li­ni­cin Lin­ment med til­hø­ren­de ta­et­te­kam er en lu­se­be­hand­ling uden pe­sti­ci­der, som vir­ker mod re­si­sten­te lus hos bå­de børn og voks­ne.

Vi­chy Dercos Neo­ge­nic Vo­lu­men-sham­poo er vel­eg­net til bå­de kvin­der og ma­end, der er ge­ne­ret af hårtab, plet­vist hårtab el­ler tyndt hår.

La Ro­che Posay Ef­fa­clar Duo+ er en dob­beltvir­ken­de og ple­jen­de cre­me til sva­e­re uren­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.