Bu­tik­ker ki­mes ned ef­ter fund af arm­bånd

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Når der pop­per guld op af jorden, så fan­ger det i den grad vo­res op­ma­er­k­som­hed. For­oven på­fun­det af dan­marks­hi­sto­ri­ens s tørs­te­guldskat fra vikin­ge­tid enerin­ter­es­sen for me­tal­de­tek­to­rer blus­se to­pi­de se­ne­ste da­ge. Det skri­ver DR Syd. Det ma­er­ker ejer af webs­hop­pen guld­de­tek­tor.dk, Gert Sø­ren­sen. »Vi ser hur­tigt, at be­søgstal­le­ne sti­ger vold­somt. Be­søgstal­le­ne på vo­res hjem­mesi­de er fir­dob­le­de ef­ter så­dan et fund,« si­ger han til DR Syd.

Og­så hos de­tek­tors­hop.dk har de haft ek­stra travlt med at ta­ge te­le­fo­nen i det se­ne­ste par da­ge, si­ger in­de­ha­ver Jes­per Han­sen.

Fak­tisk har han for­doblet sal­get af me­tal­de­tek­to­rer de se­ne­ste da­ge i for­hold til nor­malt.

For når der er så­dan et fund, så er der stør­re in­ter­es­se fra folk, for­kla­rer han.

»Te­le­fo­nen rin­ger of­te­re, og vi kan se, at der er fle­re in­de på vo­res webs­hops. Vi ma­er­ker en sti­gen­de in­ter­es­se, når der har va­e­ret så­dan en nyhed om et fund,« si­ger han til DR Syd.

Og iføl­ge livs­stil­s­eks­pert Hen­rik By­a­ger så er det ikke un­der­ligt, at sto­re nyhe­der på den må­de smit­ter af på os.

»Når, der er no­get, der ta­en­der os, og vi ser an­dre men­ne­sker ud­fø­re det gen­nem me­di­er­ne, så får vi selv lyst til at stif­te na­er­me­re be­kendt­skab med det,« forta­el­ler Hen­rik By­a­ger.

FOTO: SCAN­PIX

• Syv arm­rin­ge lå gemt i den jy­ske muld, hvor de blev fun­det med me­tal­de­tek­tor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.