Stop hek­sej­agt på ma­end

BT - - DEBAT - MAND­LI­GE PAEDAGOGER Ras­mus Mel­gaard, Dys­se­gård

Ef­ter at have la­est en ar­ti­kel i BT og hørt Ra­dio24­syv, som om­hand­le­de mo­de­ren Di­a­na og Bør­ne­ha­ven ’San­na’, så blev jeg ta­get tilbage i ti­den og ab­so­lut ikke på den go­de må­de.

For cir­ka 20 år si­den delt­og jeg i et de­bat­pro­gram på TV2, der hed ’Mors ham­mer’, som om­hand­le­de mand­li­ge paedagoger.

Der var pga. me­get få tragi­ske sa­ger op­stå­et en ra­ek­ke pa­nik­løs­nin­ger, hvor man bl.a. ikke vil­le la­de mand­li­ge paedagoger va­e­re ale­ne med bør­ne­ne el­ler sim­pelt­hen gav dem et for­bud mod f.eks. at skif­te vug­ge­stu­ebørn. Det skab­te en form for hek­sej­agt, hvor fle­re mand­li­ge paedagoger og med­hja­el­pe­re føl­te, at de skul­le kig­ge sig over skul­de­ren, el­ler og­så la­ve­de de an­sat­te be­gra­ens­nin­ger for sig selv, så de ikke blev mista­en­ke­lig­gjort.

Min vig­tig­ste po­in­te den­gang var, at uan­set hvil­ke ar­gu­men­ter fora­el­dre el­ler le­de­re kun­ne fin­de (så­som at det er en be­skyt­tel­se af mand­li­ge paedagoger og for at und­gå mista­en­ke­lig­gø­rel­se), så var det og er sta­dig en old­n­or­disk tan­ke­gang, som ab­so­lut mista­en­ke­lig­gør mand­li­ge paedagoger. Det er en uac­cep­ta­bel le­f­len for de hyste­ri­ske og pa­ra­noi­de fora­el­dre, og det ska­ber et us­undt mil­jø fyldt med mi­stil­lid, bå­de for bør­ne­ne og per­so­na­let.

Ta­enk, at på 20 år er vi ikke ryk­ket la­en­ge­re. Jeg ved godt, at det ikke er re­pra­e­sen­ta­tivt for fler­tal­let, men at der sta­dig er le­de­re, som an­ser det her som god le­del­se, er skra­em­men­de. Det er na­er­mest en da­e­mo­ni­se­ren­de tan­ke­gang.

Der er brug for, at der bli­ver ta­get ty­de­ligt stand­punkt fra de men­ne­sker, som kan sa­et­te dags­or­de­nen – og det er i høj grad po­li­ti­ker­ne, men og­så os me­ni­ge på ’gul­vet’. Jer som står i det. Tag nu og råb op og vis, at det er en uac­cep­ta­bel bør­ne­po­li­tik.

Hvis jeg blev til­budt ar­bej­de i en in­sti­tu­tion, som hav­de dis­se reg­ler, så vil­le jeg med det sam­me si­ge nej tak på grund af den­ne helt ab­sur­de køns­diskri­mi­ne­ring. Det er på ti­de, at der en gang for al­le bli­ver ta­get det en­de­li­ge op­gør mod den­ne mid­delal­der­li­ge hek­sej­agt.

FOTO: THOMAS LEK­FELDT

Fle­re bør­ne­ha­ver har sa­er­reg­ler om mand­li­ge paedagoger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.