Over­søi­ske som­mer­rej­ser hit­ter

Fle­re dan­ske fa­mi­li­er med sto­re børn hol­der i år som­mer­fe­rie uden for Eu­ro­pa, vi­ser tal fra rej­se­bu­reau

BT - - REJSER -

Fe­ri­er til po­pu­la­e­re, over­søi­ske desti­na­tio­ner som Thailand er ty­pisk for­be­holdt den dan­ske vin­ter­sa­e­son. Men fle­re dan­ske­re rej­ser den­ne som­mer man­ge tu­sin­de ki­lo­me­ter for at hol­de fe­rie, og man­ge ta­ger de­res sto­re børn med på tu­ren, vi­ser tal fra Jysk Rej­se­bu­reau.

Sam­men­lig­net med sam­me må­ned sid­ste år har bu­reau­et 22 pct. fle­re kun­der, der ta­ger på en over­søisk som­mer­rej­se i juli.

Iføl­ge di­rek­tør i Jysk Rej­se­bu­reau, Ni­els Am­strup, er det de helt un­ge ba­ck­pa­ck­e­re og de 45-54-åri­ge, der står for den sto­re stig­ning i som­mer­sa­e­so­nen.

»Kun­der­ne er isa­er de 45-54-åri­ge med hus, bil og sto­re, hjem­me­bo­en­de børn, og vi ser på et ge­ne­relt plan, at de fa­mi­li­er i hø­je­re grad rej­ser over­søisk med bør­ne­ne,« si­ger han og fort­sa­et­ter.

»Jo me­re vi rej­ser og op­le­ver af ver­den, jo la­en­ge­re sø­ger vi ud, men stig­nin­gen ha­en­ger og­så sam­men med en fi­nan­si­el sta­bi­li­se­ring hos de konjunk­tur­føl­som­me fa­mi­li­er,« fort­sa­et­ter Ni­els Am­strup og for­kla­rer, at fa­mi­li­er­ne isa­er va­el­ger ‘op­le­vel­ses­fe­ri­en’, hvor man for ek­sem­pel kø­rer rundt nog­le uger i USA el­ler er på kul­tu­rel run­drej­se i Thailand.

Børn er med til plan­la­eg­nin­gen

Psy­ko­log Mar­gret­he Brun Han­sen, der isa­er ar­bej­der med børn og fora­el­dre, gen­ken­der fe­ri­e­bil­le­det med op­le­vel­ses­tu­re i fjer­ne ver­dens­de­le fra si­ne eg­ne kli­en­ter. Hun tol­ker fa­mi­li­er­nes lyst at hol­de fle­re ugers fe­rie sam­men som et ud­tryk for, hvor­dan fa­mi­li­ens kon­stel­la­tion har aen­dret sig.

»I dag er vi i langt hø­je­re grad go­de ven­ner med vo­res børn, og de er ble­vet selv­sta­en­di­ge in­di­vi­der i fa­mi­li­en. Fora­el­dre ind­dra­ger bør­ne­ne me­re og ta­ger dem med på råd, og det gør man så og­så, når fe­ri­en skal plan­la­eg­ges,« for­kla­rer hun og frem­ha­e­ver fe­ri­e­desti­na­tio­nen som en va­e­sent­lig fak­tor for, om te­e­na­gebør­ne­ne har lyst til at til­brin­ge en stor del af de­res som­mer­fe­rie sam­men med mor og far.

Af­stem for­vent­nin­ger­ne

»Te­e­na­ger­ne gi­der ikke at ta­ge i som­mer­hus og spil­le lu­do, for børn i dag har al­le­re­de rejst uden­lands fra de er helt små. Men de gi­der godt ud i ver­den og de­le op­le­vel­ser med de­res fora­el­dre,« fort­sa­et­ter Mar­gret­he Brun Han­sen, der op­le­ver, at fa­mi­li­er­ne kom­mer hjem fra fe­rie og har op­da­get nye si­der af hin­an­den.

»Men der op­står selv­føl­ge­lig og­så kon­flik­ter,« fort­sa­et­ter hun og op­for­drer fa­mi­li­er med sto­re børn, der skal rej­se sam­men, til at af­stem­me for­vent­nin­ger med hin­an­den hjem­me­fra.

»Snak igen­nem, hvad det er for en ty­pe fe­rie, man vil have, og hvil­ke øn­sker man har. Og af­tal nog­le for­skel­li­ge ar­bejds­op­ga­ver, hvad en­ten det er at va­e­re an­svar­lig for kor­tet el­ler at for­be­re­de et op­la­eg om Grand Ca­ny­on. Hvis al­le er en­ga­ge­re­de og ta­ger et an­svar, er det og­så let­te­re at und­gå kon­flik­ter,« rå­der psy­ko­lo­gen.

Te­e­na­gebørn gi­der godt bru­ge fe­ri­en med fora­el­dre­ne, så la­en­ge det in­klu­de­rer over­søi­ske op­le­vel­ser, si­ger psy­ko­log. AR­KIV­FO­TO: FALK LAURITSEN REJ­SER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.