Kø­ben­havn er den bed­ste svøm­me­by

BT - - REJSER -

CNN har for ny­ligt la­vet en li­ste over de stor­by­er i ver­den, der har bedst fa­ci­li­te­ter, hvis man vil kom­bi­ne­re sin stor­by­fe­rie med en svøm­me­tur. Øverst på li­sten na­ev­ner det ame­ri­kan­ske me­die Kø­ben­havn, for­di vo­res ho­ved­stad er om­rin­get af vand, som er godt ud­nyt­tet. Her frem­ha­e­ver jour­na­li­ster­ne Amager Strand­park som et ide­elt sted at til­brin­ge en ro­lig ef­ter­mid­dag. Hvis man ikke vil for­la­de by­en, an­be­fa­les ’de sen­sa­tio­nel­le hav­ne­ba­de ved Islands Bryg­ge el­ler Fi­ske­tor­vet’. På de­res li­ste fin­des i øv­rigt Zürich i Schweiz, hvor der er he­le 18 of­fi­ci­el­le uden­dørs­ste­der, hvor man kan ba­de, og den en­gel­ske ho­ved­stad Lon­don, hvor man kan fin­de for­skel­li­ge åb­ne swim­m­ing­pools, hvis man ved, hvor man skal le­de. Der­u­d­over na­ev­nes Hong Kong i Ki­na, Van­co­u­ver i Ca­na­da, Syd­ney i Au­stra­li­en, samt Sto­ck­holm og Ber­lin som go­de ba­de­by­er. Foto: Mark Jen­sen - Wiki­me­dia Com­mons

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.