URO­LIG­HE­DER

BT - - SPORTEN -

TILSKUERVOLD EF­TER RUSLAND-ENG­LAND

Vold­som­me slå­skam­pe bry­der ud på sta­dion ef­ter kam­pen mel­lem Eng­land og Rusland og fort­sa­et­ter og­så uden for. 15 per­so­ner bli­ver al­vor­ligt kva­e­stet, fle­re bli­ver an­holdt og tre idøm­mes fa­engsel. UEFA straf­fer Rusland med en bø­de på 150.000 eu­ro og tru­er med ude­luk­kel­se, hvis uro­lig­he­der­ne gen­ta­ger sig.

FYRVAE KERI OG ULOV­LI­GE FLAG

Bå­de un­gar­ske, ru­ma­en­ske og al­ban­ske fans smug­ler ulov­lig fyr­va­er­ke­ri ind på sta­dion til de­res holds åb­nings­kam­pe og fy­rer det af, mens spil­let er i gang. Al­ba­ner­ne le­ger des­u­den med il­den ved at fla­ge med et ulov­ligt ban­ner. Episo­der­ne med­fø­rer, at UEFA åb­ner sa­ger mod de tre lan­des fod­bold­for­bund. Sa­ger­ne vil bli­ve be­hand­let ef­ter slut­run­den.

KRO­A­TI­SKE KA­NONSLAG OG RACISTISKE TILRÅB

Un­der Kro­a­tiens før­ste kamp er der pro­ble­mer med fyr­va­er­ke­ri og fans, der for­sø­ger at lø­be ind på ba­nen. Kro­a­ter­nes dår­li­ge op­før­sel eska­le­rer i an­den kamp mod Tjek­ki­et, hvor spil­let på ba­nen må stop­pes, for­di fans ka­ster ka­nonslag ind på ba­nen. UEFA åb­ner en ny sag, hvor det og­så no­te­res, at en­kel­te fans har op­ført sig ra­ci­stisk.

TYR­KISK BANEINVASION

Tyr­ki­et får ef­ter før­ste kamp Uefa på nak­ken, for­di fans har af­fy­ret fyr­va­er­ke­ri og ka­stet ting ind på ba­nen. Al­li­ge­vel fort­sa­et­ter pro­ble­mer i Tyr­ki­ets an­den kamp mod Spa­ni­en, hvor tyr­ki­ske fans og­så for­sø­ger at kom­me ind på ba­nen. UEFA åb­ner og­så her­ef­ter sag mod det tyr­ki­ske fod­bold­for­bund.

SPAN­SKE NYNAZISTER OG TAESK TIL BUTIKCHEF

Fre­dag blev span­ske fans an­holdt for­skel­li­ge ste­der i Ni­ce. 11 røg i fa­engsel ef­ter at have ban­ket en bu­tiks­chef i et su­per­mar­ked, som na­eg­te­de at sa­el­ge dem al­ko­hol. Tre blev stop­pet af po­li­ti­et for at gå rundt med ny­na­zi­sti­ske flag, og yder­li­ge­re tre blev an­holdt for at for­sø­ge at smug­le ro­mer­lys ind på sta­dion i Ni­ce til kam­pen mod Tyr­ki­et.

NORDIRSKE DØDSFALD

To nordirske fans har mi­stet li­vet un­der EM. En fik hjer­te­stop og faldt om un­der Nor­dir­lands kamp mod Ukrai­ne. En an­den, en 24-årig mand, faldt sta­er­kt be­ru­set 7-8 me­ter ned ved hav­ne­pro­me­na­den i Ni­ce. Da han ram­te jorden, slog han ho­ve­d­et mod nog­le sten og om­kom på ste­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.