Luk­ke­tid for Cir­kus Zla­tan?

Sve­ri­ge og Zla­tan Ibra­him­ovic har én – og må­ske kun én – fo­re­stil­ling tilbage. Kri­tik­ken ra­ser ef­ter to EM-kam­pe uden så me­get som en af­slut­ning på mål. Nu skal hol­det og su­per­stjer­nen ska­be sen­sa­tio­nen mod Bel­gi­en. El­lers må sven­sker­ne vin­ke far­vel til E

BT - - SPORTEN - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen

’Cir­kus Zla­tan’ er kom­met til den lil­le ba­de­by Pornichet i Bre­tag­ne. I lyg­te­pa­e­le­ne ha­en­ger sven­ske flag, og i bus­sku­re­ne hol­der su­per­stjer­nen sam­men med hold­kam­me­ra­ter­ne øje med, at by­ens of­fent­li­ge trans­port­mid­ler kø­rer til ti­den.

Men de smil, der nor­malt om­gi­ver et cir­kus, er stiv­net. In­den EM-grup­pe­spil­lets tred­je og sid­ste run­de, har Sve­ri­ge i den grad kni­ven for stru­ben, og det blå-gu­le telt om­kring Zla­tan Ibra­him­ovic er i al­vor­lig fa­re for at luk­ke ned for al­tid.

In­den sid­ste og af­gø­ren­de grup­pe­kamp mod Bel­gi­en på ons­dag, har sven­sker­ne blot et en­kelt po­int. De er der­for tvun­get til sejr mod et bel­gisk hold, der og­så har alt at spil­le for, hvis de vil for­la­en­ge op­hol­det i Pornichet. Sam­ti­dig lu­rer det i bag­grun­den, at kam­pen mod Sve­ri­ge me­get vel kan bli­ve Zla­tan Ibra­him­ovic’ sid­ste som svensk lands­holds­spil­ler.

In­den EM kun­ne den sven­ske su­per­stjer­ne, der ef­ter al sand­syn­lig­hed stop­per lands­holdskar­ri­e­ren i det øje­blik, Sve­ri­ge er ude af EM, på det na­er­me­ste gå på van­det. Hans far­vel til Pa­ris Saint-Ger­main var en gi­gan­tisk suc­ces bå­de sport­s­ligt, per­son­ligt og ima­ge­ma­es­sigt, men ind­til nu har EM va­e­ret det di­a­me­tralt mod­sat­te.

Ibra­him­ovic har godt nok le­ve­ret en as­sist til det selv­mål, Ir­land le­ve­re­de i sven­sker­nes før­ste kamp, men der­u­d­over har han va­e­ret me­re fransk klovn end akro­bat for nu at bli­ve i cir­kus­ter­mi­no­lo­gi­en. Det har få­et kri­tik­ken til at ra­se hjem­me i Sve­ri­ge. Ikke ba­re mod Zla­tan, men mod det sven­ske landshold ge­ne­relt.

Det stør­ste kri­tik­punkt er en iøj­ne­fal­den­de sta­ti­stik, der tyn­ger bå­de Zla­tan og hold­kam­me­ra­ter­ne. Ef­ter to kam­pe og 180 mi­nut­ters spil har de blå-gu­le end­nu ikke haft én af­slut­ning på mål. »Jeg for­står kri­tik­ken. Men vi har va­e­ret uhel­di­ge, og vi kan sta­dig gå vi­de­re. Så man må ikke va­e­re for ne­ga­tiv. Den slags kan tids nok kom­me ef­ter tur­ne­rin­gen, men vi har sta­dig en kamp tilbage. Det er ikke ov­re end­nu,« si­ger Sve­ri­ges ven­stre ba­ck, Martin Ols­son, til BT.

»Vi er fru­stre­re­de. I bå­de kva­li­fi­ka­tions­og op­takt­skam­pe­ne score­de vi mål og skab­te chan­cer. Det har ikke fun­ge­ret i de to kam­pe her ved EM, og det er da fru­stre­ren­de, når vi ved, vi kan gø­re det,« ly­der det vi­de­re fra Norwich-spil­le­ren.

For­svind

Le­ve­rer hol­det – og Zla­tan Ibra­him­ovic – end­nu en kød­fat­tig pra­e­sta­tion, vil EM ikke ba­re va­e­re over­stå­et. Kri­tik­ken fra pres­sen og det sven­ske folk vil og­så va­e­re ubøn­hør­lig. Pres­set på sven­sker­ne er der­for gi­gan­tisk in­den den sid­ste grup­pe­kamp, der kom­mer til at af­gø­re det he­le.

»Jeg hå­ber, vi kan tvin­ge no­get po­si­tivt frem ved at have kni­ven for stru­ben. Det bli­ver som en fi­na­le­kamp – vind el­ler for­svind,« kon­sta­te­rer må­l­mand An­dreas Isaks­son, in­den han ma­ner til be­sin­dig­hed.

»Vi vid­ste, at det vil­le va­e­re en hård grup­pe, og vi vid­ste, at det vil­le bli­ve ta­et. Vi har sta­dig chan­cen for at kom­me vi­de­re,« si­ger han.

Og de­ri har må­l­man­den ret. Mu­lig­he­den er der, men til­tro­en til, at sven­sker­ne rent fak­tisk slår bel­gi­er­ne, kan lig­ge på et me­get lil­le sted, når dik­ta­fo­nen ret­tes va­ek fra spil­ler­ne og mod de sven­ske iagt­ta­ge­re.

»Chan­cer­ne for at få et re­sul­tat mod Bel­gi­en, som rent fak­tisk kan bru­ges til no­get, er uhørt små, hvis man ser på, hvil­ke resultater Erik Ham­réns landshold har skabt mod sto­re na­tio­ner, når der har va­e­ret no­get på spil for beg­ge hold. Ham­rén skal le­de sit hold til et re­sul­tat, han ikke har le­ve­ret tid­li­ge­re, og med tan­ke på de to før­ste kam­pe har jeg me­get sva­ert ved at se det ske,« si­ger Mat­hi­as Lühr, der er kro­ni­kør på den sven­ske avis Expres­sen.

Zla­tan skal i ma­ne­gen

Skal han – og man­ge an­dre sven­ske iagt­ta­ge­re og fans – mod­be­vi­ses, er der na­ep­pe no­gen vej uden om. Spre­chstal­l­mei­ste­ren må i ma­ne­gen. Det er Zla­tan Ibra­him­ovic selv, der skal sør­ge for, at kam­pen mod Bel­gi­en ikke bli­ver hans sid­ste i gult og blot– og for at Sve­ri­ge på yd­my­gen­de vis ikke ry­ger ud uden at have pro­du­ce­ret ét skud på kas­sen.

»Zla­tan har ar­bej­det hårdt, men han har og­så va­e­ret lidt uhel­dig. Han er en spil­ler, der – selv om han ikke har va­e­ret fan­ta­stisk i en kamp el­ler to – al­tid kan sco­re to mål i den na­e­ste. Så stor en spil­ler er han. Vi be­hø­ver ham på hol­det, men al­le an­dre skal og­så ar­bej­de hårdt og ska­be rum for ham,« un­der­stre­ger Martin Ols­son, in­den han sen­der lidt me­re af an­sva­ret su­per­stjer­nens vej.

»Med Zla­tan kan hvad som helst ske. Får han lidt tid i straf­fes­parks­må­let, er der mål,« si­ger han.

Zla­tan Ibra­him­ovic har der­for sin egen og he­le det sven­ske lands­holds frem­tid mel­lem si­ne ha­en­der. In­den EM be­gynd­te var det og­så pra­e­cis, hvad an­gri­be­ren øn­ske­de, men ind­til nu har hånd­fla­der­ne va­e­ret glat­te og sve­di­ge. Må­ske for­di, han ved, det lak­ker mod en­den.

»Jeg sy­nes sta­dig, han ser glad ud, og han er ikke for vred. Vi vil al­le sam­men vi­de­re fra grup­pen, have fle­re kam­pe og gå så langt, som vi kan. Vi kan ikke ta­en­ke på, at det må­ske er hans sid­ste kamp,« slut­ter hold­kam­me­ra­ten Ols­son.

Ind­til nu har det hver­ken va­e­ret Sve­ri­ges el­ler Zla­tan Ibra­him­ovic’ EM-slut­run­de. AEn­drer det sig ikke i lø­bet af de kom­men­de 72 ti­mer, skal tel­tes pak­kes ned. I så fald er det slut med Cir­kus Zla­tan i bå­de Pornichet og på det sven­ske landshold.

FOTOMONTAGE: AFP

Det sven­ske flag ha­en­ger overalt i den bre­ton­ske by Pornichet, hvor Sve­ri­ge har sin EM-lejr. Men snart kan fla­ge­ne pil­les ned, for Zla­tan Ibra­him­ovic (ind­sat) og co. er på ran­den af kno­ck­out.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.