3 stør­ste pro­ble­mer hos Sve­ri­ge

BT - - SPORTEN - Mat­hi­as Lühr, kro­ni­kør på Expres­sen

EMs mest tand­lø­se of­fen­siv

»Den sven­ske of­fen­siv har ikke va­e­ret god. Vi kan bli­ve det ene­ste hold i hi­sto­ri­en, der går vi­de­re til ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne uden at have en af­slut­ning på mål. Spil­ler vi 0-0 mod Bel­gi­en, mens Ita­li­en slår Ir­land med 2-0 el­ler me­re, kan det ske. Der er et ka­em­pe pro­blem i of­fen­si­ven.«

En usyn­lig Zla­tan

»In­den slut­run­den sag­de Zla­tan bå­de til trup­pen og til os, at han vil­le ta­ge te­ten og va­e­re den af­gø­ren­de spil­ler. Han vil­le va­e­re le­de­ren. Men ef­ter to kam­pe har det ikke va­e­ret til­fa­el­det. Hol­det er ikke kom­met til må­l­chan­cer, og det be­sva­er­lig­gør una­eg­te­lig det he­le. Når man spør­ger land­stra­e­ner Erik Ham­rén om Zla­tan, si­ger han, at han har spil­let to go­de kam­pe, men ikke har få­et nok hja­elp. Så på den må­de la­eg­ger han al skyl­den over på hold­kam­me­ra­ter­ne. Det er må­ske ikke uven­tet, men det er ma­er­ke­ligt, at han gør det.«

Po­puli­sti­ske Ham­rén

»Der fin­des in­gen linje el­ler struk­tur i Erik Ham­réns hol­dud­ta­gel­ser. De valg, han tra­ef­fer, er pra­e­get af po­pulis­me. Ef­ter den før­ste kamp, kra­e­ve­de det sven­ske folk at få Jo­hn Gu­i­det­ti (an­gri­ber fra Cel­ta, red.) ind i ste­det for Marcus Berg. Han kom ind, selv om Ham­rén kort tid in­den fastslog, at Berg var for­an Gu­i­det­ti. Det sam­me ske­te på midt­ba­nen, hvor han til kam­pen mod Ita­li­en skif­te­de Oscar Lewi­cki ud med Al­bin Ek­dal. Det er ty­de­ligt, at han svin­ger vildt i si­ne be­slut­nin­ger.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.