Brand­var­me dja­ev­le

BT - - SPORTEN - fr­ba

Ef­ter ne­der­la­get på 0-2 til Ita­li­en tog Bel­gi­en i går re­van­che med en sik­ker sejr på 3-0 over Ir­land.

Fle­re spil­le­re var ud­skif­tet til op­gø­ret, men ikke Ever­to­nan­gri­be­ren Ro­me­lu Lukaku, og det var en god idé.

Han la­ve­de må­le­ne til 1-0 og 3-0 ef­ter flot for­ar­bej­de fra hen­holds­vis Eden Ha­zard og Ke­vin de Bruy­ne, og den sto­re an­gri­ber var selv godt til­freds.

»Vi hav­de et hold­mø­de for to da­ge si­den, hvor al­le kun­ne si­ge, hvad de men­te, og ja, vi spil­le­de godt i dag. Hol­det sva­re­de rig­tig godt ef­ter kam­pen mod Ita­li­en. Vi gjor­de, hvad vi skul­le gø­re: Vi skul­le spil­le god fod­bold og hol­de bu­ret rent. Det var dét, vi gjor­de. Nu ga­el­der det vo­res na­e­ste kamp,« sag­de Ro­me­lu Lukaku ef­ter kam­pen til UEFA.com.

Målsco­re­ren til 2-0 var Axel Wit­sel, som ef­ter kam­pen hav­de en sa­er­lig hil­sen til de bel­gi­ske fans.

»Vo­res fans hjalp os vir­ke­lig. De er fan­ta­sti­ske, og vi tak­ker dem for støt­ten. Den her sejr er de­di­ke­ret til dem,« sag­de Axel Wit­sel iføl­ge BBC.

Spørgs­må­let er, om bel­gi­er­ne har ’over­solgt’ sig selv på den over­leg­ne an­den halv­leg. Vil de end­nu en gang få pro­ble­mer med at le­ve op for­vent­nin­ger­ne? På ons­dag bli­ver det af­gjort, når Bel­gi­en skal mø­de Sve­ri­ge i den sid­ste grup­pe­kamp.

FOTO: EPA

Ro­me­lu Lukaku rej­ste sig for­nemt ef­ter den skuf­fen­de ind­sats mod Ita­li­en og score­de to af må­le­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.