Jeg ved, jeg stop­pe­de på det helt rig­ti­ge tids­punkt

Tom Kri­sten­sen er fort­sat en ef­ter­trag­tet kø­rer i in­ter­na­tio­nal mo­tor­sport, og han har si­den sit kar­ri­e­re­stop af­vist fle­re til­bud om at gø­re co­me­ba­ck, forta­el­ler han i det­te in­ter­view med BT

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­ske Tom Kri­sten­sen be­va­e­ger sig sta­dig rundt som Kon­gen af Le Mans, når han i den­ne we­e­kend spad­se­rer ned gen­nem pad­do­ck­ken el­ler på tri­bu­ner­ne, der tår­ner sig op i om­rå­det om­kring mål­stre­gen på den le­gen­da­ri­ske ra­cer­ba­ne.

Tom Kri­sten­sen er med si­ne ni sej­re mindst li­ge så le­gen­da­risk blandt pu­bli­kum og kol­le­ger, og det går ikke ube­ma­er­ket hen, da Tom Kri­sten­sen sam­men med BT går ud på et el­lers tomt og af­luk­ket tri­bu­ne­af­snit, før 24-ti­mer­slø­bet be­gynd­te i går.

Ne­den­for tri­bu­nen stim­ler en stor grup­pe fans hur­tigt sam­men, mens de pe­ger og vin­ker op til Tom Kri­sten­sen.

»Man­ge af dem, jeg mø­der her­ne­de, har va­e­ret med til at op­le­ve de tid­li­ge­re løb, så på den bag­grund er der al­tid folk, som hil­ser hø­fligt. Der er end­da nog­le, der er så flin­ke at si­ge tak for den tid, jeg har va­e­ret med her,« si­ger Tom Kri­sten­sen med van­lig nord­jysk yd­myg­hed.

Det er snart to år si­den, at 48-åri­ge Tom Kri­sten­sen trak sig tilbage som ra­cer­kø­rer. Men nu af­slø­rer han, at der si­den har va­e­ret – og sta­dig er – folk, der vil have ham tilbage i en ra­cer­bil.

»Der er an­dre, der spør­ger, om jeg har lyst til at sid­de i ra­cer­bi­len igen. Og der er nog­le, som si­ger, at det bur­de jeg gø­re. Det er alt sam­men me­get po­si­tivt,« forta­el­ler Tom Kri­sten­sen. Har du over­ve­jet at ta­ge imod de til­bud og gø­re co­me­ba­ck?

»Der er man­ge, der har spurgt mig, om jeg har lyst til at kom­me ud at kø­re. Men jeg har måt­tet tak­ke pa­ent nej, for det er slet ikke i mi­ne over­vej­el­ser. Jeg er ri­me­lig kon­se­kvent. Når jeg én gang har be­stemt mig for at brem­se sent ind i et sving, gør jeg det. Når jeg har be­stemt mig for at stop­pe på top­pen og mel­de det ud, er det no­get, jeg me­ner al­vor­ligt,« si­ger Tom Kri­sten­sen, mens han ban­ker hånd­fla­den ned for at un­der­stre­ge po­in­ten. Ta­ger am­bas­sa­dør-rol­le al­vor­ligt Tom Kri­sten­sen vil ikke af­slø­re, hvem og hvil­ke team der har hen­vendt sig til ham med til­bud om et co­me­ba­ck i in­ter­na­tio­nal mo­tor­sport. Og han und­la­der og­så at forta­el­le, om det er hold, der kø­rer med i Le Mans, som har haft fø­le­ren ude.

»Det er alt mu­ligt. Og det kun­ne og­så va­e­re i an­dre di­sci­pli­ner in­den for mo­tor­spor­ten. Men min ka­len­der er travl, og jeg har og­så for­plig­tel­ser over for ek­sem­pel­vis Au­di, og det er en vig­tig del for mig. Det med, at jeg fort­sat har en 100-årig kon­trakt med Au­di som am­bas­sa­dør, er selv­føl­ge­lig no­get, jeg ta­ger me­get al­vor­ligt,« si­ger han. Men får du al­drig lyst til at sid­de i en ra­cer­bil igen? »Jeg ved, at jeg stop­pe­de på det for mig helt rig­ti­ge tids­punkt. Jeg er

ut­ro­lig lyk­ke­lig over, at jeg tog den be­slut­ning. At jeg tog den sva­e­re be­slut­ning om at stop­pe med en po­di­e­plads i mit sid­ste løb, har va­e­ret med til at gø­re he­le den ef­ter­føl­gen­de pro­ces me­get nem­me­re,« si­ger Tom Kri­sten­sen med hen­vis­ning til tred­je­plad­sen i sit sid­ste løb, seksti­mer­slø­bet i São Paulo i Bra­si­li­en, i novem­ber 2014.

Mens han er på tri­bu­nen, forta­el­ler Tom Kri­sten­sen, at han fak­tisk al­drig har va­e­ret på den del af ba­nen før til trods for, at han har va­e­ret til Le Mans hvert ene­ste år si­den de­bu­ten i 1997, da han vandt i en Pors­che.

Men selv om Tom Kri­sten­sen sta­dig til­jub­les af til­sku­er­ne, får det ham kun i glimt til at la­en­ges ef­ter ti­den, hvor han selv sad i ra­cer­bil.

»Jeg har det fak­tisk så­dan, at jeg stop­pe­de, mens jeg sta­dig var sta­erk. Fø­lel­sen af at vi­de det har va­e­ret vig­tig for, at jeg har det godt med min be­slut­ning. Men da nat­te­tra­e­nin­gen be­gynd­te ons­dag, hav­de jeg da lyst til at kø­re ud og sa­et­te et par hur­ti­ge om­gan­ge og så gå op og få en kop kaf­fe og en halv fa­døl hos Au­di,« kon­sta­te­rer Tom Kri­sten­sen og gri­ner lidt.

Ro­ser de dan­ske fans

Han af­vi­ser, at han ef­ter sit kar­ri­e­re­stop har op­le­vet det tom­rum, som man­ge sport­s­folk op­le­ver, når de fra den ene dag til den an­den ikke la­en­ge­re er ham ’fod­bold­spil­le­ren’ el­ler ham ’ra­cer­kø­re­ren’.

»Ef­ter man stop­per på højeste ni­veau, er der an­dre ting, man kan la­ve. Jeg kan cyk­le el­ler lø­be en tur. Jeg kan kon­kur­re­re i golf og kø­re hi­sto­ri­ske bi­ler – selv­føl­ge­lig på en helt an­den bag­grund end tid­li­ge­re. Men jeg har slet ikke de der spe­ku­la­tio­ner,« forta­el­ler Tom Kri­sten­sen.

Et aspekt af mo­tor­spor­ten, der og­så kun­ne va­e­re med til at af­hol­de den tid­li­ge­re dan­ske ra­cer­kø­rer fra at gø­re co­me­ba­ck, er den fa­re, der ufravi­ge­ligt er ved at kø­re en ra­cer­bil med me­re end 300 ki­lo­me­ter i ti­men.

»Når man er ra­cer­kø­rer, er man fuldt en­ga­ge­ret i de ting, man nu gør. Men jeg kan da godt fo­re­stil­le mig, at der er folk om­kring mig, som vil va­e­re be­vid­ste om, at jeg skal sør­ge for at gå ind i ti­de, før ly­ne­ne slår ned, når jeg spil­ler golf. El­ler at jeg ikke be­hø­ver kom­me først ned, når jeg cyk­ler, og hel­ler ikke be­hø­ver at ka­ste mig ned i en ta­ck­ling, hvis mod­stan­de­ren er Mar­cel Desail­ly el­ler Torben Pie­ch­nik (tid­li­ge­re fod­bold­stjer­ner, red.), som jeg har gjort en­gang. Så er det må­ske og­så godt, at jeg hel­ler ikke sid­der i de hur­tig­ste Le Mans-bi­ler, som jeg har gjort i så man­ge år,« si­ger han.

Tom Kri­sten­sen får i år op­le­vel­sen af at kun­ne føl­ge lø­bet som til­sku­er. Her kan han igen i år se na­er­me­re på de mel­lem 15-20.000 dan­ske fans, der blandt an­det hol­der til i den så­kald­te ’K-Camp’, som dri­ves af Tom Kri­sten­sens lil­le­bror. En fan­kul­tur, der na­er­mest eks­plo­de­re­de op gen­nem det nye årtu­sin­de, da Tom Kri­sten­sen kør­te de fle­ste af si­ne ni sej­re hjem.

»At se dan­sker­ne og den må­de, de ge­ba­er­der sig på, sker med stolt­hed og gla­e­de. Det er ble­vet en kul­tur og en fol­ke­fest i fe­sten. Det er fan­ta­stisk,« si­ger Tom Kri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.