Eks­per­ter er vi al­le sam­men. Ma­le­ne Marquard og Ar­nela Mu­mi­novic ved ba­re lidt me­re end de fle­ste ...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KURT LASSEN blogs.bt.dk

På DR1 be­nyt­ter man Ar­nela Mu­mi­novic, fod­bold­spil­ler og sport­sjour­na­list, som kvin­de­lig eks­pert. Du skal da­el­me stå tid­ligt op for at ban­ke hen­de i en Bun­des­liga-ana­ly­se på Twit­ter. Jeg skul­le ikke ny­de no­get. Hun kø­rer den mest ind med vi­den om spil­let. Og hey, dér har vi li­ge­som op­skrif­ten på den me­ti­er

KVIN­DER I EKSPERTPANELET i EM-stu­di­er­ne på bå­de DR1 og TV2. Ja­men, og hvil­ken op­stan­del­se. Plud­se­lig og ud af det blå et kon­kur­ren­ce­pa­ra­me­ter. Hvad hav­de vi egent­lig reg­net med? At det al­drig vil­le ske, el­ler at det li­ge­frem er op­sigtsva­ek­ken­de? Vel mest på hø­je tid.

Jeg er ikke til kvin­de­kvo­ter i be­sty­rel­ser el­ler eks­pert­stu­di­er for den sags skyld. Til gen­ga­eld er jeg for fag­lig­hed og ind­sigt og i den­ne lidt spe­ci­el­le di­sci­plin så­ma­end og­så til form. Som i kon­kur­ren­ce på ud­tryk, for­mu­le­ring og pra­e­sen­ta­tion i et ud­for­dret mar­ked, der ger­ne vil fav­ne bre­de­re. Ikke at det nød­ven­dig­vis kra­e­ver kvin­der for sidst­na­evn­te, men i hvert fald nye an­sig­ter og stem­mer, og hvor har kvin­der­ne egent­lig i sam­men­ha­en­gen gemt sig hen­ne? Un­der VM i 2014 rul­le­de bil­le­det af et norsk eks­pert­stu­die med to kvin­de­li­ge og en mand­lig eks­pert samt en kvin­de­lig stu­di­e­va­ert henover so­ci­a­le me­di­er som en pe­ge­fin­ger for frem­ti­den. Så DR1 og TV2 er vel­sag­tens blot lidt lang­som­me i op­tra­ek­ket.

Alt­så, hvem hol­der ikke af Jo­hn Faxe på et el­ler an­det ni­veau. Som rart men­ne­ske, sen­sa­tions­me­ster tra ener­for Her­føl­ge el­le risa­gens na­tur for at ram­me bol­den li­ge i rø­ven mod ty­sker­ne i 1992. Men som eks­pert har han i kvo­te­sam­men­ha­eng da for la­engst over­skre­det den for he­le li­vets til­del­te kli­che­er og slud­der. Har egent­lig al­drig hørt ar­gu­men­tet, at det er, for­di han er en mand, at han til ti­der for­mår at vrøv­le en­hver me­ning ud af en fod­bold­kamp. Alt­så, for nu at na­ev­ne et navn, men Faxe er langt­fra den ene­ste – mand, for­stås – med den tvivls­om­me ev­ne.

RA­DIO24­SYV BRAG­TE FRE­DAG hi­sto­ri­en om en ir­ri­te­ret mand, der fak­tisk hav­de for­mu­le­ret ir­ri­ta­tio­nen så langt som til et brev til TV2 for at kla­ge over, at sta­tio­nen har for­ma­stet sig til en­de­lig at have en kvin­de i ekspertpanelet un­der EM. Og så­dan i fuld al­vor slå på, at man net­op ikke hav­de valgt ud fra fag­lig­hed, men ud fra at den tid­li­ge­re lands­holds- og Brønd­by-spil­ler Ma­le­ne Marquard er kvin­de. Så­ma­end, og det be­kra­ef­ter TV2-sport­s­chef Fre­de­rik Lau­e­sen for så vidt er en af grun­de­ne, og hvor­for skul­le det ikke va­e­re det? Men for­ud­sa­et­nin­gen er li­ge­som, at hun ved no­get om fod­bold. El­lers vil­le det i kon­kur­ren­ce­for­stand va­e­re en dum be­slut­ning.

På DR1 be­nyt­ter man Ar­nela Mu­mi­novic, fod­bold­spil­ler og sport­sjour­na­list, som kvin­de­lig eks­pert. Du skal da­el­me stå tid­ligt op for at ban­ke hen­de i en Bun­des­liga-ana­ly­se på Twit­ter. Jeg skul­le ikke ny­de no­get. Hun kø­rer den mest ind med vi­den om spil­let. Og hey, dér har vi li­ge­som op­skrif­ten på den me­ti­er.

FOD­BOLD ER IKKE en slags cha­u­vi­ni­stisk vi­den­skab. Sporten er en­hver forundt at gå ind i med den ana­ly­ti­ske, pas­sio­ne­re­de el­ler til­eg­ne­de vi­dens­kraft, man hver isa­er be­sid­der. Er man oven i kø­bet i stand til at for­mid­le sin ind­sigt, gi­ver det god me­ning at de­le den med an­dre for­an et ka­me­ra. Jo, vis­se spil­le­re, der tid­li­ge­re i li­vet har prak­ti­se­ret spil­let i pro­fes­sio­nel for­stand langt ud i støv­lesnu­der­ne, har da en første­hånd­s­ind­sigt, an­dre måt­te mang­le. Men selv om fod­bold på tv-un­der­hold­nings­ni­veau og­så er et erhverv, er det dit­to la­eg­folk, kvin­der som ma­end, forundt at ud­la­eg­ge tek­sten i ver­dens simp­le­ste spil.

Vi har igen­nem man­ge år va­e­ret vel­sig­net af bå­de ta­lent­ful­de og vi­den­de, kvin­de­li­ge fod­bold­va­er­ter. Eks­per­ter er vi al­le sam­men. Ma­le­ne Marquard og Ar­nela Mu­mi­novic ved ba­re lidt me­re end de fle­ste. Skul­le man på et el­ler an­det plan fø­le min­dre­va­erds­kom­pleks over det og i øv­rigt ikke sy­nes, at li­vet er for kort til at kla­ge over kvin­de­li­ge fod­bol­d­eks­per­ter, fin­des der ga­ran­te­ret en on­li­ne-for­mu­lar til for­må­let in­de hos kvin­de­fod­bold­po­li­ti­et.dk ...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.