Se­x­mon­ster i Rø­de Kors­kla­e­der

BT - - NYHEDER -

RETSSAG i den uhyg­ge­li­ge sag ud­sat for over­gre­be­ne for­skel­li­ge ste­der på Fyn og i Jyl­land fra de­cem­ber 2014 og frem til po­li­tiets an­hol­del­se af SP i mid­ten af au­gust i fjor.

Si­den har han sid­det va­re­ta­egts­fa­engs­let.

Og i mor­gen og på ons­dag må han, flan­ke­ret af be­tjen­te, gå den tun­ge gang fra ar­re­sten til rets­sa­len i dom­hu­set i Oden­se og se dom­mer og doms­ma­end i øj­ne­ne. Uhyg­ge­lig la­es­ning Det seks A4-si­der lan­ge og ta­etskrev­ne an­kla­ge­skrift er uhyg­ge­lig la­es­ning. Pi­gen er bl.a. i nø­gen til­stand ble­vet bun­det mel­lem to tra­e­er i Le­gind Skov på Mors, hvor hun for­in­den hav­de få­et bind for øj­ne­ne, var ble­vet mund­k­ne­blet og der­ef­ter mis­brugt af SP i for­e­ning med en an­den, ui­den­ti­fi­ce­ret mand.

Et an­det an­kla­ge­punkt be­skri­ver, hvor­dan of­ret - mens hun sta­dig kun var 13 år - på et va­e­rel­se på Kok­ke­dal Slot ved Brovst i Nord­jyl­land nø­gen og med bind for øj­ne­ne blev bun­det til en seng, fik sat klem­mer på bryst­vor­ter­ne og en gen­stand ind­ført i ske­den, mens SP op­tog et stør­re an­tal po­r­no­gra­fi­ske fo­to­gra­fi­er af hen­de med hen­blik på at ud­bre­de bil­le­der­ne til an­dre pa­edo­fi­le. Bun­det til kro­ge I et tred­je til­fa­el­de er den min­dre­åri­ge pi­ge på en bed & bre­ak­fast på Mors ble­vet tvun­get til bl.a. analt sam­le­je og er ble­vet slå­et på køns­de­le­ne. I et fjer­de er hun i en la­ger­byg­ning i Oden­se ble­vet bun­det til kro­ge i lof­tet og på va­eg­ge­ne af den 44 år ae­l­dre mand, som og­så dér har for­gre­bet sig på hen­de. I et fem­te til­fa­el­de er hun ble­vet tvun­get til at ind­gå en sla­ve­kon­trakt med ham.

Klaus Nørskov, pres­se­chef for Dansk Rø­de Kors, er ry­stet over, at SP har vist sig at va­e­re en ’ulv i få­re- kla­e­der’. For SP be­nyt­te­de sin syn­li­ge til­knyt­ning til Rø­de Kors til at skaf­fe sig ad­gang til fle­re pi­ger – her­un­der ik­ke mindst den 13-åri­ge – for­di SP og­så gi­ver sig ud for at va­e­re mo­del­fo­to­graf og bild­te folk om­kring sig ind, at han skul­le la­ve di­ver­se fo­to­se­ri­er til Rø­de Kors’ med­lems­blad.

Der­for ar­bej­de­de bl.a. ma­keu­par­ti­ster og lys­folk uløn­net for SP,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.