Dømt for pa­edo­fi­li

BT - - NYHEDER -

FLE­RE DOMME Den 58-åri­ge pa­edo­fi­le SP, som i mor­gen og ons­dag sid­der på an­kla­ge­ba­en­ken i en yderst grov se­xsag ved Ret­ten i Oden­se, er tid­li­ge­re dømt for lig­nen­de kri­mi­na­li­tet. Før­ste gang i au­gust 2012, da han – li­ge­le­des ved by­ret­ten i Oden­se – blev idømt halvan­det års fa­engsel for i mindst tre til­fa­el­de i sin lej­lig­hed i by­de­len Bol­bro at ha­ve haft sam­le­je og an­den køns­lig om­gang end sam­le­je med en pi­ge på 14 år.

Han hav­de og­så ta­get mindst 74 utug­ti­ge fo­to­gra­fi­er med sit min­dre­åri­ge of­fer, li­ge­som han hav­de over­talt an­dre un­ge te­e­na­gepi­ger til at del­ta­ge i po­r­no­gra­fi­ske bil­led­se­ri­er.

Den­gang som nu ma­ni­p­u­le­re­de han si­ne of­re bl.a. ved på in­ter­net­tet at an­ven­de fal­ske fo­topro­fi­ler, op­dig­te­de nav­ne og pseu­do­ny­mer og brug­te dem som red­ska­ber til at over­ta­le pi­ger­ne til at mø­des. Over­greb fra åbent fa­engsel Men når pi­ger­ne så trop­pe­de for­vent­nings­ful­de op på et på for­hånd af­talt sted, var det ik­ke ’Li­ne Ma­ria’, ’Na­ta­sja Na­dia’ el­ler ’Louise’, de mød­te. Men i ste­det SP, som var den vir­ke­li­ge per­son bag de fal­ske nav­ne. I før­ste om­gang blev stør­ste­delen af fa­engsels­straf­fen gjort be­tin­get, men Østre Lands­ret ska­er­pe­de by­ret­tens af­gø­rel­se til halvan­det års ube­tin­get fa­engsel. Sam­ti­dig blev SP fra­kendt ret­ten til at ha­ve med børn un­der 18 år at gø­re.

Hvil­ket han ik­ke kun­ne over­hol­de ret la­en­ge, idet han al­le­re­de un­der sin af­so­ning i et åbent fa­engsel – via sin egen dat­ter, som han gen­nem te­le­fo­nisk kon­takt fik til at ad­mi­ni­stre­re en falsk Fa­ce­book-pro­fil – skaf­fe­de sig ad­gang til en lang ra­ek­ke nye min­dre­åri­ge og og­så lidt ae­l­dre pi­ge­mo­del­ler, som han ef­ter­føl­gen­de fo­to­gra­fe­re­de. I fle­re til­fa­el­de var pi­ger­ne af­kla­edt el­ler del­vis af­kla­edt.

For dét blev han i ju­ni 2014 idømt yder­li­ge­re fem må­ne­ders ube­tin­get fa­engsel.

En stra­fud­må­ling, han i til­fa­el­de af dom­fa­el­del­se i den nye og sa­er­de­les grove over­grebs­sag ik­ke kan slip­pe med.

Deri­mod ri­si­ke­rer han for­va­ring, hvis doms­mands­ret­ten ken­der ham skyl­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.