Valg­kamp ra­ser igen ef­ter po­li­ti­ker­drab

BT - - NYHEDER -

Valg­kam­pen om ja el­ler nej til at for­la­de EU blev gen­op­ta­get i går i Stor­bri­tan­ni­en ef­ter tre da­ges pau­se for at vi­se respekt over for den myr­de­de par­la­men­ta­ri­ker Jo Cox’ fa­mi­lie.

Pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron gik straks til an­greb på nej-fløj­en og kald­te tors­da­gens fol­ke­af­stem­ning et ’ek­si­sten­ti­elt valg’.

Ca­meron le­der kampag­nen for at be­va­re Stor­bri­tan­ni­en i EU, og han op­for­drer va­el­ger­ne til at ta­en­ke over, hvad det øko­no­misk vil be­ty­de, at lan­det tra­e­der ud af det eu­ro­pa­ei­ske sam­ar­bej­de.

»Så spørg dig selv: Har jeg vir­ke­lig hørt no­get – ja, over­ho­ve­det no­get – der vil over­be­vi­se mig om, at ud­tra­e­den vil va­e­re det bed­ste for at sik­re min fa­mi­lie øko­no­misk,« lød hans spørgs­mål.

Tre me­nings­må­lin­ger er of­fent­lig­gjort i we­e­ken­den. De vi­ser, at ja-si­den igen har en lil­le smu­le frem­drift. Men det over­ord­ne­de bil­le­de er fort­sat, at den bri­ti­ske na­tion står delt i to na­e­sten li­ge sto­re lej­re.

I en må­ling, der er fo­re­ta­get, ef­ter at Cox blev myr­det, får ja-si­den 45 pro­cent, mens 42 si­ger nej til EUe­xit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.