Bra­ek­ke­de ryg­gen m

BT - - NYHEDER -

Det ene­ste, han kun­ne be­va­e­ge, var ar­me­ne, og hel­dig­vis kun­ne han li­ge nå mo­bi­len på bor­det og rin­ge ef­ter hja­elp. En am­bu­lan­ce kør­te ham til ho­spi­ta­let i Gen­tof­te, hvor la­e­gen stil­le­de en over­ra­sken­de di­ag­no­se: »Du har bra­ek­ket ryg­gen, min ven.«

»Men jeg har jo ba­re lig­get og so­vet,« sva­re­de han la­e­gen.

Af­te­nen før var der in­gen tegn på, at fem ryg­hvirv­ler i lø­bet af nat­ten skul­le fal­de sam­men, så han nu har mi­stet 10 cen­ti­me­ter af sin høj­de.

Knog­les­kør­hed er for­kla­rin­gen - og­så kal­det oste­o­por­o­se. En syg­dom, der ae­der knog­le­mas­sen, og gør knog­ler skrø­be­li­ge og po­r­ø­se, så de bra­ek­ker ved selv små be­last­nin­ger. Iføl­ge Oste­o­por­o­se­for­e­nin­gen li­der 550.000 dan­ske­re af knog­les­kør­hed - langt de fle­ste uden at vi­de det. Der­for er un­der 25 pro­cent i be­hand­ling for syg­dom­men. Det er nu sja­el­dent, at syg­dom­men ram­mer ma­end helt ned i 40 års al­de­ren, forta­el­ler Lars Hyld­strup, over­la­e­ge på en­dokri­no­lo­gisk af­de­ling på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal.

»Det ly­der me­get us­a­ed­van­ligt, isa­er for­di ryg­gen er fal­det sam­men, mens han sov,« si­ger han.

Når det er sagt, så er det ik­ke unor­malt, at folk ik­ke ma­er­ker til syg­dom­men, før knog­ler­ne gi­ver ef­ter.

»Syg­dom­men op­fø­rer sig som en li­ste­tyv, der grad­vist en­ten hur­tigt el­ler lang­somt stja­e­ler kalk fra knog­ler­ne, uden at man op­le­ver et ene­ste symp­tom. Og så kom­mer al­le symp­to­mer­ne først, når knog­len kna­ek­ker,« si­ger Lars Hyld­strup. Va­er op­ma­er­k­som Der­for skal man va­e­re op­ma­er­k­som på at bli­ver, un­der­søgt, hvis man er i ri­si­ko­grup­pen, f.eks. hvis ens fora­el­dre el­ler sø­sken­de har knog­les­kør­hed. Nor­malt be­hø­ver så­dan en un­der­sø­gel­se dog ik­ke at fin­de sted, før ma­end run­der 50 år og kvin­der går i over­gangs­al­de­ren. Men som med så man­ge an­dre syg­dom­me, så ga­el­der det og­så for knog­les­kør­hed, at jo tid­li­ge­re man op­da­ger den, des bed­re har man mu­lig­hed for at fore­byg­ge, at den ud­vik­ler sig.

Oli­ver Ba­h­ners sam­men­fald i ryg­gen er iføl­ge Lars Hyld­strup en af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.