Ens han sov

BT - - NYHEDER -

de al­vor­lig­ste må­der, syg­dom­men kom­mer til ud­tryk på.

»Det gi­ver kro­ni­ske smer­ter i ryg­gen og ned­sat be­va­e­ge­lig­hed. Po­pu­la­ert sagt, er det jo dron­ning In­grid­mo­del­len. Det er me­get ind­gri­ben­de i folks livskva­li­tet og livsla­eng­de,« si­ger han.

Oli­ver Ba­h­ner er sta­dig ved at ac­cep­te­re, at han i en tid­lig al­der har få­et en kro­nisk syg­dom, der kun bli­ver va­er­re, mens hans selv bli­ver la­ve­re. Og for en mand, der har ar­bej­det i pla­de­bran­chen, på Nor­disk Film og haft sin egen café, så er det isa­er sva­ert at fo­re­stil­le sig ik­ke at kom­me til­ba­ge på ar­bejds­mar­ke­det igen.

Han gør nu, hvad han kan, for at hol­de gej­sten op­pe. Og her kom­mer den mul­ti­far­ve­de kø­re­stol ind i bil­le­det. Egent­lig var sto­len - en af­død na­bos, som han fandt i op­gan­gen - grim og sort. Men Oli­ver Ba­h­ner fik kunst­ne­ren Kri­sti­an Horns­leth til at de­ko­re­re sto­len og be­gynd­te sam­ti­dig en ind­sam­ling på Fa­ce­book til da­ek­ning af ma­te­ri­a­le. Der­fra gik det sta­er­kt. Opsla­get blev delt af bl.a. Lars Sei­er Chri­sten­sen fra Saxo Bank og Ras­mus Se­e­bach, og kort tid ef­ter var der ind­sam­let 5060.000 kro­ner. Over­skud­det send­te han til Oste­o­por­o­se­for­e­nin­gen, og sam­me vej ry­ger nu den pen­ge­sum, som kø­re­sto­len bli­ver solgt for på en auk­tion i Odd-Fel­low Pa­la­e­et 22. ju­ni. Ef­ter ope­ra­tion og genop­tra­e­ning har Oli­ver Ba­h­ner nem­lig rejst sig fra sto­len og kan nu gå med stok.

»Mit håb er, at vi kan få me­re fo­kus på at op­da­ge knog­les­kør­hed tid­li­ge­re - før det går galt. Det er jo en syg­dom, man ik­ke aner, man har, før man li­ge plud­se­lig en dag våg­ner op og lig­ner dron­ning In­grid,« si­ger han.

... har in­gen syn­li­ge symp­to­mer, men sva­ek­ker knog­ler­ne in­de­fra. Der­for kan man ha­ve syg­dom­men uden at vi­de det. ... med­fø­rer at knog­ler­ne bli­ver po­r­ø­se og sva­ge, så de kan bra­ek­ke selv ved den mind­ste be­last­ning. ... kal­des og­så oste­o­por­o­se. Og ef­ter det før­ste brud øges ri­si­ko­en for fle­re brud i frem­ti­den.

Du får brud på en knog­le ved et min­dre løft, min­dre uheld el­ler et let fald på gul­vet.

Du får brud på hånd­led, ryg­hvirv­ler el­ler hof­ten, som er de hyp­pig­ste i for­bin­del­se med knog­les­kør­hed.

En i din na­er­me­ste fa­mi­lie (sø­sken­de el­ler fora­el­dre) har knog­les­kør­hed, da halv­de­len af al­le til­fa­el­de er ar­ve­ligt be­tin­get.

Du som kvin­de går tid­ligt i over­gangs­al­de­ren (før du fyl­der 45 år).

Du drik­ker me­re end Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­lin­ger el­ler er ry­ger.

Du er i be­hand­ling med bi­ny­re­bark­hor­mon, da me­di­ci­nen har en ne­ga­tiv ind­virk­ning på knog­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.