Kon­tor­hja­elp sig­tet for un­der­sla­eb for over en mil­li­on

BT - - NYHEDER -

Ofre­ne for det for­fa­er­de­li­ge an­greb på nat­klub­ben Pul­se i den ame­ri­kan­ske by Or­lan­do for ot­te da­ge si­den er i we­e­ken­den ble­vet min­det over he­le ver­den. Ved an­gre­bet på Pul­se blev 49 men­ne­sker dra­ebt, i hvad der kal­des det va­er­ste mas­se­sky­de­ri i USA i ny­e­re tid. Nu min­des ofre­ne for an­gre­bet så over he­le ver­den. Bil­le­det her er fra Ber­lin. SVINDEL En 59-årig kvin­de er af Born­holms Po­li­ti ble­vet sig­tet i to sa­ger om un­der­sla­eb, som sam­let lø­ber op i over en mil­li­on kro­ner. Det op­ly­ser vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Pe­ter Jør­gen­sen fra Born­holms Po­li­ti til net­a­vi­sen Born­holm.nu.

Det stør­ste be­løb dre­jer sig om Øs­ter­ma­rie Vand­va­erk, hvor der er ta­le om et be­løb på om­kring 800.000 kro­ner. Det an­det for­hold dre­jer sig om Va­e­re­ste­det Bla­eks­p­rut­ten i Røn­ne.

»Det har fun­det sted over en la­en­ge­re pe­ri­o­de. Vi ef­ter­for­sker fort­sat sa­gen. Blandt an­det er vi ved at ind­hen­te ban­kop­lys­nin­ger,« si­ger Pe­ter Jør­gen­sen til Born­holm.nu.

For­man­den for Øs­ter­ma­rie Vand­va­erk, Keld Bir­ger Ol­sen, be­kra­ef­ter, at det dre­jer sig om en tid­li­ge­re kon­tor­hja­elp på vand­va­er­ket.

- Det var re­visoren for Bla­eks­p­rut­ten, som kon­tak­te­de os, for­di der var flyt­tet rundt på pen­ge mel­lem Bla­eks­p­rut­tens og vo­res kon­to. Vi har ik­ke op­da­get no­get, for­di kon­to­en stem­te, hver gang vo­res kas­se­rer fo­re­tog ef­ter­syn, si­ger han til Born­holm.nu.

Ef­ter hen­ven­del­sen fra re­visoren for Bla­eks­p­rut­ten hav­de vand­va­er­ket en sam­ta­le med kon­tor­hja­el­pen, og sam­ar­bej­det med den 59-åri­ge op­hør­te med det sam­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.