Ja, de har ik­ke et job at hol­de fe­rie fra

BT - - DEBAT -

sa­er­de­les­hed brug for fe­ri­e­tid med de­res fora­el­dre. Og de pa­e­da­go­gi­ske an­be­fa­lin­ger, samt­li­ge dan­ske dag­in­sti­tu­tio­ner gi­ver, er, at man ta­ger si­ne børn ud af dag­in­sti­tu­tio­ner to-tre uger sam­let i lø­bet af som­mer­fe­ri­en med hen­blik på at gi­ve bør­ne­ne den ro og fa­mi­lie­sam­hø­rig­hed, der lig­ger i at va­e­re sam­men som fa­mi­lie. Der er ik­ke no­gen fag­lig an­be­fa­ling, der lig­ger til grund for, at net­op den­ne her grup­pe ik­ke skul­le ha­ve den mu­lig­hed.

BØR­NE­NE HAR I

luk­ker ty­pisk i fe­ri­en, og kom­mu­ner­ne la­ver en op­sam­ling for de børn, der ik­ke kan hol­de fe­rie - ty­pisk flygt­nin­gebørn. Det ko­ster sam­fun­det pen­ge, og bør­ne­ne bli­ver bragt i en si­tu­a­tion, hvor de skal va­e­re sam­men med frem­me­de voks­ne på frem­me­de pra­e­mis­ser. Det er en stres­sfak­tor for dem. Bå­de i et vok­sen- og sa­er­ligt et bar­ne­per­spek­tiv er det der­for an­be­fa­lel­ses­va­er­digt at sik­re, at den­ne grup­pe og­så kan ta­ge fe­rie.

DAG­IN­STI­TU­TIO­NER OG SKO­LER

MARCUS KNUTH

er på ar­bejds­mar­ke­det, skal du stå til rå­dig­hed for ar­bejds­mar­ke­det. Og hvis du al­li­ge­vel ik­ke ar­bej­der, hvad er det så, du skal ha­ve fe­rie fra?

HVIS DU IK­KE

den bed­ste vej til in­te­gra­tion og den bed­ste vej til at kom­me i gang er ved at kom­me ud på ar­bejds­mar­ke­det, og det gør man alt­så ik­ke ved at hol­de fe­rie og ik­ke stå til rå­dig­hed. Det gør man net­op ved at stå til rå­dig­hed og gø­re alt, hvad man kan, for at få et ar­bej­de. For så man kan bi­dra­ge til det Dan­mark, der trods alt har ta­get én ind og gi­vet be­skyt­tel­se, for­di man me­ner, der er be­hov for det.

VI ME­NER, AT

Bør­ne­ne har i sa­er­de­les­hed brug for fe­ri­e­tid med de­res fora­el­dre

er no­get, man hol­der for at ta­ge en pau­se fra ar­bejds­mar­ke­det. Men hvis du ik­ke er på ar­bejds­mar­ke­det, kan jeg ik­ke se, at man skal ha­ve be­talt fe­rie af den dan­ske stat. Hvis en flygt­ning har et re­elt ar­bej­de, op­tje­ner han el­ler hun ret­ten til re­el fe­rie. Men jeg kan ik­ke se, at det gi­ver no­gen me­ning, at flygt­nin­ge skal ha­ve fe­rie fra at va­e­re ar­bejds­løs i den pe­ri­o­de, hvor de står til rå­dig­hed for ar­bejds­mar­ke­det. De skal ger­ne ud at ha­ve et ar­bej­de.

DER ER TA­LE AT FÅ FE­RIE

om folk, der skal in­te­gre­res i det dan­ske sam­fund. Og vi ser, at jo me­re man ba­re sid­der par­ke­ret og la­ver in­gen­ting, de­sto sva­e­re­re er det at få in­te­gre­ret folk. Pri­o­ri­te­ten bør der­for først og frem­mest va­e­re at få flygt­nin­ge ud på ar­bejds­mar­ke­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.