Hvis og hvis og hvis . . .

BT - - DEBAT -

Det har va­e­ret en af Dansk Fol­ke­par­tis stør­ste styr­ker, at det al­drig har travlt med at få fi­ne po­ster. DF ven­ter hel­le­re en om­gang for me­get end én for lidt. Så­le­des og­så, da Lars Løk­ke Ras­mus­sen dan­ne­de re­ge­ring ef­ter val­get for et år si­den. Men hvad er der egent­lig sket si­den da, som aen­drer på no­get i DFs over­vej­el­ser?

DF har fun­det ud af, at det ik­ke la­en­ge­re er nok at si­ge ’vuf’, og så sa­et­ter V sig

DF ER KLAR til at tra­e­de ind i en re­ge­ring ef­ter et valg. Men den be­sked er – som sa­ed­van­lig – ledsa­get af en ra­ek­ke for­ud­sa­et­nin­ger. Den­ne gang er de dog me­re over­kom­me­li­ge end tid­li­ge­re, nem­lig at man­da­ter­ne ef­ter na­e­ste valg skal fal­de no­gen­lun­de som nu, og at Lars Løk­ke Ras­mus­sen skal vi­se, at han be­trag­ter DF som ’li­ge­va­er­dig’. DA PRES­SEN EF­TER­FØL­GEN­DE spurg­te om, hvad li­ge­va­er­dig­hed over­sa­et­tes til i en prak­tisk ver­den, var Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hls for­kla­ring bl.a., at når man for­hand­ler re­ge­rings­grund­lag, så skal man be­gyn­de fra et blankt styk­ke pa­pir. Det er no­get vrøvl. En el­ler an­den skal jo va­e­re pen­ne­fø­rer, og det er ba­re 4.000 gan­ge nem­me­re at ta­le ud fra nog­le over­skrif­ter med bud på ind­hold, end ud fra in­gen­ting. Det par­ti, der er vant til at for­hand­le re­ge­rings­grund­lag, kom­mer så med si­ne eg­ne for­be­red­te af­snit og be­gyn­der at om­dø­be, om­struk­tu­re­re og fyl­de nyt ind­hold ind. Så er man li­ge­som i gang. DET ER KOKETTERI fra Thu­le­sen Da­hls si­de, men det har bund i den be­hand­ling, DF fik un­der re­ge­rings­for­hand­lin­ger­ne for et år si­den. Den­gang føl­te DF sig talt ned til, men DF kun­ne må­ske i vir­ke­lig­he­den og­så ha­ve haft brug for lidt pro­ces­rå­d­giv­ning – fra stats­mi­ni­ste­rens si­de. V og DF har lagt arm man­ge gan­ge, men de be­fin­der sig i en ny vir­ke­lig­hed, hvor stats­mi­ni­ste­ren nok tog det før­ste sto­re stik hjem ved at få sin re­ne V-re­ge­ring med 21 fler­tals­mu­lig­he­der. MEN DF SER ud til at ha­ve fun­det me­lo­di­en i den nye po­li­ti­ske ver­den­sor­den. Det har fun­det ud af, at det ik­ke la­en­ge­re er nok at si­ge ’vuf’, og så sa­et­ter V sig. I dag gør Ven­stre som ga­ester­ne på fol­ke­mø­det – de cir­ku­le­rer flit­tigt og hjem­me­vant rundt i fle­re tel­te. Der her­sker en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.