Dansk kvin­de dø­de un­der van­dre­tur i Ca­na­da

BT - - NYHEDER -

TRAGEDIE En 20-årig dansk kvin­de mi­ste­de fre­dag li­vet på en van­dre­tur i den ve­st­li­ge del af Ca­na­da på en tur med Sil­ke­borg Højsko­le. Kvin­den var sam­men med 25 an­dre ele­ver og fi­re la­e­re­re på ud­flugt i Wells Gray Park, hvor to tred­je­de­le af grup­pen van­dre­de, mens de øv­ri­ge ro­e­de i ka­no.

Kvin­den gik med van­dre­grup­pen, da hun på et tids­punkt mi­ste­de fod­fa­e­stet og gled ned ad en skrå­ning og ud over en skra­ent på om­kring fem me­ter.

Her fik hun et slag mod ho­ve­d­et, der dra­eb­te hen­de på ste­det, forta­el­ler for­stan­der Ja­cob Za­ka­ri­as Ey­er­mann fra Sil­ke­borg Højsko­le.

Den un­ge kvin­des fora­el­dre er ori­en­te­ret om ulyk­ken, og højsko­len kon­cen­tre­rer sig nu om at hja­el­pe ele­ver­ne, der er med på tu­ren i Ca­na­da.

»Det er tragisk og et stort chok. Vi er i kon­takt med myn­dig­he­der­ne og kon­cen­tre­rer os nu om bedst mu­ligt at hja­el­pe ele­ver­ne i Ca­na­da samt at ori­en­te­re de­res på­rø­ren­de og sko­lens øv­ri­ge ele­ver,« si­ger for­stan­der Ja­cob Za­ka­ri­as Ey­er­mann. Kri­se­hja­elp til ele­ver­ne Søn­dag er ele­ver­ne i Ca­na­da sam­let i de­res højskole­lejr med de­res la­e­re­re og til­by­des kri­se­hja­elp i sam­ar­bej­de med pro­fes­sio­nel­le, så de kan ta­ge stil­ling til, om de øn­sker at bli­ve sam­men og be­ar­bej­de chok­ket el­ler ven­de hjem til Dan­mark.

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce i Kø­ben­havn har og­så be­kra­ef­tet døds­fal­det, li­ge­som fle­re ca­na­di­ske me­di­er har skre­vet om ulyk­ken.

Iføl­ge de ca­na­di­ske me­di­er ske­te ulyk­ken ved 16-ti­den fre­dag.

Her­ef­ter måt­te et af grup­pens mand­li­ge med­lem­mer iføl­ge clearwa­ter­ti­mes.com van­dre i fem ti­mer til grup­pens camp og der­på pad­le i to ti­mer for at nå frem til en sa­tel­lit­te­le­fon, så der kun­ne slås alarm.

Det­te for­løb kun­ne dog ik­ke umid­del­bart be­kra­ef­tes af højsko­len, hvor for­stan­de­ren blot er in­for­me­ret om, at det tog tid at til­kal­de hja­elp.

En red­nings­he­li­kop­ter trans­por­te­re­de den af­dø­de dan­sker til by­en Kam­loops i Bri­tish Co­lum­bia.

Rets­me­di­ci­ne­re har se­ne­re fast­slå­et, at den dan­ske kvin­de dø­de på ste­det ved sit fald. Wells Gray Park lig­ger i det ve­st­li­ge Ca­na­da og be­står af om­kring 5.000 kvm. vild na­tur

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.