Dår­lig hvid­va­sk­nings-kon­trol i ban­ker­ne

BT - - NYHEDER -

Ban­ker­ne har ik­ke til­stra­ek­ke­ligt godt styr på, hvad der fo­re­går i de­res for­ret­nin­ger, når det kom­mer til kon­trol med hvid­va­sk­ning af pen­ge.

Det fast­slår Fi­nan­stil­sy­net ef­ter en fo­re­lø­big re­de­gø­rel­se af de­res fund i for­bin­del­se med de så­kald­te Pa­na­ma-pa­pi­rer.

Fi­nan­stil­sy­net er blandt an­det util­freds med, at de i de­res un­der­sø­gel­se ik­ke har kun­ne få svar på de­res spørgs­mål hos nog­le af de ot­te dan­ske ban­ker, der er gen­stand for un­der­sø­gel­sen.

»Vi har brug for me­re tid til at spør­ge og me­re tid til at hen­te op­lys­nin­ger. Vo­res fo­re­lø­bi­ge op­gø­rel­ser vi­ser, at der ik­ke er styr på det,« si­ger Jes­per Berg, der er di­rek­tør for Fi­nan­stil­sy­net, på et pres­se­mø­de i går.

I sin re­de­gø­rel­se skri­ver Fi­nan­stil­sy­net:

»De mod­tag­ne svar ty­der på, at der i fle­re af de ads­purg­te ban­ker her­sker en kul­tur, hvor der ik­ke er til­stra­ek­ke­ligt fo­kus på vig­tig­he­den af hvid­va­skreg­ler­ne og de­res for­rang frem for øget ind­tje­ning.«

Re­de­gø­rel­sen får re­ge­rin­gen til at ind­kal­de Fol­ke­tin­gets par­ti­er og sa­er­ligt par­ti­er­ne i for­ligskred­sen om fi­nan­si­el re­gu­le­ring til for­hand­lin­ger ef­ter som­mer, op­ly­ser er­hvervs- og va­ekst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V) på sam­me pres­se­mø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.