Rej­ser for bør­ne­nes pen­ge

BT - - NYHEDER -

rej­seud­gif­ter­ne selv.

»Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at der er no­gen, som be­ta­ler de­res rej­se selv, når det er fle­re hund­re­de ki­lo­me­ter. Jeg vil i hvert fald ha­ve en kom­pen­sa­tion. Det er jo en kør­sels­ord­ning, som man ken­der det fra al­le an­dre ar­bejds­plad­ser, så det ser jeg in­tet un­der­ligt i,« si­ger han.

En rund­spør­ge, som DR Nyhe­der har la­vet blandt de sty­rel­ser og na­evn, der skal flyt­te, vi­ser, at 683 ud af 3.843 an­sat­te en­ten al­le­re­de har sagt de­res ar­bej­de op el­ler er ble­vet op­sagt på grund af regeringens plan om ud­flyt­ning. I ni ud af 42 sty­rel­ser og na­evn er me­re end halv­de­len af be­man­din­gen gå­et tabt. Va­erst ser det ud hos Bør­ne­rå­det, hvor in­gen vil føl­ge med til Jyl­land. Man­ge ti­mers trans­port Den tid­li­ge­re chef­po­li­ti­in­spek­tør kan, når Bør­ne­rå­det flyt­ter, se frem til et år med mas­ser af ti­mer på ve­je­ne. Og for hver ki­lo­me­ter, han Når man er ude at ar­bej­de på rå­dets veg­ne, så skal man selv­føl­ge­lig ha­ve da­ek­ket si­ne om­kost­nin­ger, uan­set hvor det er pla­ce­ret. Så det har jeg det gan­ske ud­ma­er­ket med Per Lar­sen til­ba­gela­eg­ger, vil han få kør­sels­godt­gø­rel­se, der ta­ges di­rek­te ud af Bør­ne­rå­dets bud­get, der ik­ke har ud­sigt til at bli­ve stør­re.

»Når man er ude at ar­bej­de på rå­dets veg­ne, så skal man selv­føl­ge­lig ha­ve da­ek­ket si­ne om­kost­nin­ger, uan­set hvor det er pla­ce­ret. Så det har jeg det gan­ske ud­ma­er­ket med,« si­ger Per Lar­sen. 1.000 kro­ner for at gå på ar­bej­de Fra Kø­ben­havn til Bil­lund er der cir­ka 270 ki­lo­me­ter, og for­man­den forta­el­ler, at han vil kø­re dén tur og hjem igen ’me­get ja­evn­ligt’.

Han op­ly­ser og­så, at Bør­ne­rå­dets an­sat­te mod­ta­ger 1,99 kro­ner per ki­lo­me­ter i kør­sels­godt­gø­rel­se. Det be­ty­der, at Per Lar­sens tu­re til og fra ar­bej­de vil ko­ste 1.074,60 kr. styk­ket. Men for Per Lar­sen er det ik­ke et spørgs­mål om pen­ge:

»Jeg vil­le ba­re ger­ne ar­bej­de for Bør­ne­rå­det, uan­set dets pla­ce­ring,« si­ger han.

Per Lar­sen sag­de fre­dag til DR, at det be­kym­rer ham, at in­gen af de an­dre an­sat­te i Bør­ne­rå­det vil flyt­te med, for­di eks­per­ti­sen, der er op­byg­get over fle­re år, ’vil bli­ve bom­bet godt og grun­digt til­ba­ge’.

Det un­drer der­for er­hvervsord­fø­rer fra Dansk Fol­ke­par­ti Hans Kri­sti­an Ski­b­by, at Per Lar­sen selv vil bli­ve i Kø­ben­havn:

»Når man flyt­ter en ar­bejds­plads, sy­nes jeg jo, at le­del­sen skal gå for­re­st som et bil­le­de på, at det er en fa­el­les op­ga­ve, hvor man be­va­rer eks­per­ti­sen. Man til­går det ik­ke ved selv at bru­ge sin tid på at pend­le og få re­fun­de­ret de ud­gif­ter, der er for det. Hvis Per Lar­sen oven i kø­bet pro­ble­ma­ti­se­rer, at an­dre ik­ke vil gø­re det, og han selv skal ha­ve en sa­er­ord­ning, me­ner jeg ik­ke, det er god le­del­ses­stil. Men jeg an­er­ken­der selv­føl­ge­lig, at der kan va­e­re år­sa­ger til, at man må pend­le, men må­ske man så skul­le la­de an­dre kom­me til,« si­ger han.

1. ok­to­ber 2015 frem­lag­de re­ge­rin­gen pla­nen ’Bed­re ba­lan­ce’ og med den og­så en over­sigt over, hvor for­skel­li­ge stats­li­ge ar­bejds­plad­ser som sty­rel­ser, na­evn, råd og in­sti­tut­ter skal flyt­tes hen. I alt skal der va­e­re flyt­tet knap 4.000 stil­lin­ger ud af Kø­ben­havn til 38 by­er for­delt i 25 kom­mu­ner ved ud­gan­gen af 2018. Ud­flyt­nin­gen af stats­li­ge ar­bejds­plad­ser er den stør­ste af sin art no­gen­sin­de i Dan­mark og er ik­ke ble­vet mødt af udelt be­gej­string blandt de man­ge of­fent­ligt an­sat­te, som skal flyt­te. Blandt de stør­ste ud­flyt­nin­ger fin­der man Na­turEr­hvervs­sty­rel­sen. 390 an­sat­te her­fra flyt­tes til Tøn­der og Søn­der­borg, Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen, 375 ar­bejds­plad­ser ryk­kes til Na­est­ved, og Sø­fart­s­sty­rel­sen, hvor 190 ar­bejds­plad­ser flyt­tes til Kor­sør. Pri­sen for den hi­sto­ri­ske ud­flyt­ning, vur­de­rer re­ge­rin­gen, vil lan­de på 944 mio. kro­ner frem til 2021. Det sva­rer til ca. 250.000 kro­ner per me­d­ar­bej­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.