Pa­e­da­gog jag­ter er­stat­ning i USA

BT - - NYHEDER -

hver fjer­de per­son i det re­gi­ster til­stå­et den for­bry­del­se, de er ble­vet dømt for, til trods for at tek­ni­ske be­vi­ser se­ne­re har ren­set dem.

Det til­skri­ver hun i høj grad de af­hø­rings­tek­nik­ker, som po­li­ti­et i USA og New York be­nyt­ter sig af. Dem hå­ber hun nu, at Malt­he Thom­sens er­stat­nings­sag kan aen­dre el­ler som mini­mum af­bø­de virk­nin­ger­ne af.

»Vi hå­ber at sen­de det sig­nal, at po­li­ti­et skal vi­deo-op­ta­ge si­ne af­hø­rin­ger,« si­ger hun.

Tek­nik­ker­ne kom iføl­ge ad­vo­ka­ten til ud­tryk i Malt­he Thom­sens af­hø­ring ved, at ef­ter­for­ske­ren, der stod for af­hø­rin­gen, blandt an­det ha­ev­de­de at ha­ve be­vi­ser for, at dan­ske­ren var skyl­dig.

»Det vir­ker selv­føl­ge­lig bå­de på skyl­di­ge og uskyl­di­ge. De sag­de ek­sem­pel­vis til ham: Vi har en vi­deo, hvor du mis­bru­ger de her børn. Hvil­ket så vi­ste sig ik­ke at pas­se,« si­ger hun.

Iføl­ge Malt­he Thom­sen de­mon­stre­re­de den kvin­de­li­ge ef­ter­for­sker, der af­hør­te ham, der­ef­ter hvor­dan man på vi­deo­en ser ham pla­ce­re et barns hånd på hans køns­de­le.

»Så si­ger Malt­he: Ja­men, hvis I har det, så må det jo va­e­re sandt. Hvor­dan kan jeg mod­be­vi­se en vi­deo?«

I sit vid­neud­sagn vil den dan­ske pa­e­da­gog og­så forta­el­le, at han blev lok­ket til at til­stå med løf­ter om af­so­ning i Dan­mark. Han blev an­gi­ve­ligt og­så trø­stet med, at han var en blid ty­pe pa­edo­fil, der ik­ke en­gang vid­ste, at han var til­truk­ket af børn.

Da af­hø­rin­gen ik­ke blev fil­met, vil en del af sa­gen hand­le om, hvad der egent­lig ske­te un­der af­hø­rin­gen, der fandt sted i ju­ni for to år si­den.

Po­li­ti­et i New York fast­hol­der sin ef­ter­for­skers uskyld. Se­ne­re på ugen skal ef­ter­for­ske­ren selv gi­ve sin for­kla­ring, in­den par­ter­ne mø­des 11. juli for at dis­ku­te­re mu­lig­he­der­ne for et for­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.