Tyr­kisk po­li­ti bru­ger gum­mi­kug­ler og tå­re­gas mod LGBT-pa­ra­de

BT - - NYHEDER -

Kampkla­edt po­li­ti af­fy­re­de søn­dag gum­mi­kug­ler og tå­re­gas i et for­søg på at spre­de et halvt hund­re­de men­ne­sker, der var mødt op i det cen­tra­le Istan­bul for at de­mon­stre­re for trans­køn­ne­des ret­tig­he­der.

Om­kring 300 po­li­ti­folk hav­de ta­get op­stil­ling på Tak­sim-plad­sen for at for­hin­dre en plan­lagt pa­ra­de for trans­køn­ne­de, som nog­le af by­ens LGBT-grup­per - les­bi­ske, bøs­ser, bi­seksu­el­le og trans­køn­ne­de - for­sø­ger at gen­nem­fø­re.

Tid­li­ge­re på ugen med­del­te by­ens gu­ver­nør, at pa­ra­der­ne ik­ke måt­te gen­nem­fø­res. Han be­grun­de­de det med hen­sy­net til den of­fent­li­ge ro og or­den.

Des­u­den mar­ke­rer mus­li­mer­ne net­op nu den hel­li­ge fa­ste­må­ned, ra­ma­da­nen.

Na­tio­na­li­sti­ske grup­per i Tyr­ki­et har sagt, at de vil for­hin­dre søn­da­gens pa­ra­de for trans­køn­ne­de og yder­li­ge­re en LGBT-pa­ra­de, der ef­ter pla­nen skal fin­de sted na­e­ste we­e­kend.

Og­så lør­dag af­fy­re­de po­li­ti­et gum­mi­kug­ler og tå­re­gas mod de­mon­stran­ter i den tyr­ki­ske mil­li­onby. Om­kring 500 men­ne­sker pro­teste­re­de mod, at is­la­mi­ster hav­de over­fal­det ro­ck­fans, som fre­dag af­ten var sam­let i en pla­de­for­ret­ning for at lyt­te til det nye al­bum fra bri­ti­ske Ra­dio­he­ad.

Om­kring 20 ma­end an­greb pla­de­for­ret­nin­gen og ta­e­ve­de kun­der og an­sat­te i vre­de over, at der blev ser­ve­ret al­ko­hol un­der ra­ma­da­nen. An­gre­bet ud­lø­ste lør­da­gens de­mon­stra­tion, hvor del­ta­ger­ne råb­te sla­gord som »skul­der ved skul­der mod fa­scis­men«, mens de be­teg­ne­de pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan som en ’tyv’ og ’mor­der’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.