13 børn druk­net på som­mer­lejr

BT - - NYHEDER -

TRAGEDIE plan­lagt en tur på den na­er­lig­gen­de sø, Sy­a­mozero. 47 børn og fi­re voks­ne sej­le­de ud i tre bå­de, da en storm på sø­en fik bå­de­ne til at ka­en­tre.

De om­kom­ne bar ik­ke red­nings­ve­ste, og det for­modes at va­e­re år­sa­gen til, at 14 per­so­ner dø­de.

De rus­si­ske myn­dig­he­der un­der­sø­ger nu, hvem der gav til­la­del­se til at sej­le ud i det dår­li­ge vejr, og hvor­for de om­kom­ne ik­ke bar red­nings­ve­ste.

Det skul­le an­gi­ve­ligt va­e­re en 12-årig pi­ge, som alar­me­re­de lo­ka­le be­bo­e­re om ulyk­ken. Iføl­ge hen­de hav­de stormen ramt bå­de­ne lør­dag, mens hun var ble­vet slå­et be­vidst­løs og skyl­let i land. Da hun våg­ne­de søn­dag og var kom­met til sig selv, gik hun til den na­er­me­ste lands­by, hvor lands­by­ens be­bo­e­re kun­ne rin­ge ef­ter hja­elp. Det skri­ver det rus­si­ske me­die Li­fe.ru.

Myn­dig­he­der­ne i Moskva har sendt for­skel­ligt mand­skab til Ka­re­len for at as­si­ste­re med blandt an­det psy­ko­log­og la­e­ge­hja­elp. An­hol­del­ser Fi­re per­so­ner er an­holdt i for­bin­del­se med ulyk­ken: Di­rek­tø­ren og vi­ce­di­rek­tø­ren for det ho­tel, bør­ne­ne bo­e­de på, og to in­struk­tø­rer, der var med på sejl­tu­ren, op­ly­ser tals­man­den for den rus­si­ske Sy­a­mozero ef­ter­forsk­ning: »Det er åben­lyst for ef­ter­for­sker­ne, at de in­struk­tø­rer, der fulg­tes med bør­ne­ne på tu­ren, er an­svar­li­ge for de­res sik­ker­hed. Bør­ne­nes liv og velva­e­re af­hang af dem. Der­for er de blandt de før­ste an­hold­te,« si­ger tals­man­den Vla­di­mir Mar­kin til Tass.

En lo­kal kvin­de har for­talt til Rus­sia To­day, at hun al­drig vil­le sen­de si­ne børn på den på­ga­el­den­de som­mer­lejr. Iføl­ge hen­de var lej­re­ns an­sat­te of­te ful­de.

»Vej­ret var vildt i går. Det bur­de va­e­re kri­mi­nelt at ta­ge børn med på sø­en i det vejr,« sag­de kvin­den til Rus­sia To­day.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.