Pop-alt­mu­lig­man­den som trod­se­de jan­te­loven

BT - - NAVNE -

60 ÅR I MOR­GEN Den le­gen­da­ri­ske ro­ck n’ roll­in­sti­tu­tion The Rol­ling Sto­nes. Ka­er­lig­heds-soul­bam­sen Bar­ry Whi­te. De blå-gu­le pop-ko­me­ter Ab­ba. Det klas­si­ske mini­ma­list­ge­ni Phil­lip Glass. Den ger­man­ske ’God­mo­t­her of punk’ Ni­na Ha­gen. De fol­ke­li­ge hu­mør­bom­ber Shu-bi-dua. Na­tio­nalskjal­den Car­sten Va­len­tin Jør­gen­sen. Pop-di­va­en Ca­ro­li­ne Hen­der­son. Det kunst­fa­er­di­ge po­stro­ck­or­ke­ster Ef­ter­klang. Og så­dan kun­ne man bli­ve ved. Li­sten over fe­te­re­de mu­sik­nav­ne fra bå­de ind- og ud­land, som Kas­per Win­ding har ind­spil­let med, pro­du­ce­ret pla­der for, re­mixet el­ler på an­den vis ar­bej­det sam­men med, er lang, al­si­dig og dybt im­po­ne­ren­de.

Kas­per Win­ding har al­tid tur­det trod­se jan­te­loven, ta­en­ke sto­re tan­ker og sø­ge even­ty­ret og in­spira­tio­nen uden for an­de­dam­mens af­gra­en­se­de re­ser­voir. Kla­e­de sig ele­gant og ari­sto­kra­tisk. Ha­ve am­bi­tio­ner og stil. Frem­stå som en po­pe­le­gan­ti­er.

Det har han af og til få­et på pu­k­len for i me­di­er­ne. Men fred va­e­re med kri­ti­ker­ne. Dem hø­rer Win­ding al­li­ge­vel ik­ke me­get til i sin dag­lig­dag. Han har, si­den han som gan­ske ung flyt­te­de til New York, kun op­holdt sig gan­ske lidt her­hjem­me. I ste­det har det va­e­ret me­tro­po­ler og kunst­ne­ri­ske ar­ne­ste­der som før­na­evn­te New York, Mila­no, Lon­don og se­ne­st Pa­ris, som glo­be­trot­te­ren Win­ding har kaldt for sit hjem.

I sidst­na­evn­te er han for ti­den bo­sat sam­men med sin ko­ne, sku­e­spil­le­rin­den Si­mo­ne Ben­dix, med hvem han har bør­ne­ne Pablo og Pol­ly. Fra si­ne to tid­li­ge­re ae­g­te­ska­ber med Bri­git­te Ni­el­sen og Pia Try­de har han søn­ner­ne Juli­an og Oli­ver. I kre­a­ti­ve ram­mer De kunst­ne­ri­ske ten­den­ser fik han ind fra barns­ben, hvor han vok­se­de op i kre­a­ti­ve ram­mer som søn af forta­el­le­ren, for­fat­te­ren og tv-man­den Tho­mas Win­ding og fo­to­gra­fen Vi­be­ke ’Bus­ser’ Win­ding.

Halv-lil­le­søste­ren Al­ber­te, som Kas­per og­så har sam­ar­bej­det med, ar­ve­de li­ge­le­des kre­a­ti­vi­te­ten og mu­si­ka­li­te­ten.

Kas­per Win­ding be­gynd­te sin mu­si­kal­ske lø­be­ba­ne bag trom­mer­ne, og rol­len som mu­si­kalsk vi­dun­der­barn stod tid­ligt skre­vet i stjer­ner­ne. Ad­va­ret mod kon­ser­va­to­ri­et Som 16-årig blev han op­ta­get på kon­ser­va­to­ri­et, men blev af en pro­fes­sor rå­det til ik­ke at be­gyn­de dér, idet han al­le­re­de hav­de gang i en mis­un­del­ses­va­er­dig pro­fes­sio­nel kar­ri­e­re, som kon­ser­va­to­ri­ets un­der­vi­se­re kun tur­de drøm­te om.

Den mu­si­kal­ske alt­mu­lig­mands cv ta­el­ler i dag over hund­re­de ind­spil­nin­ger, som spa­en­der vidt og bredt, fra ra­dioven­lig syng-med-pop i 1980er­ne på f.eks. ’Sja­el i flam­mer’, hans du­et med Lars Muhl fra tv-se­ri­en ’Én gang strø­mer…’ fra 1987 og hit­tet ’Kom nu hjem’ fra al­bum­met ’No. 5’ fra 1989, over film- og tv-mu­sik og bal­let, til sna­ev­re avant­gar­di­sti­ske eks­pe­ri­men­ter på egen hånd el­ler i sel­skab med di­ver­se sam­ar­bejds­part­ne­re som f.eks. Tho­mas Bla­ch­man.

Må­ske sa­er­ligt i rol­len som pro­du­cer har Win­ding mar­ke­ret sig sta­er­kt. Han har blandt an­det fun­ge­ret som vig­tig ly­dar­ki­tekt på de to nyklas­si­ke­re C.V. Jør­gen­sens mester­styk­ke ’Sja­el­land’ (1994) og Ca­ro­li­ne Hen­der­sons frem­sy­ne­de po­p­vi­sion ’Ci­ne­ma­ta­ztic’.

Se­ne­st har han blandt an­det mar­ke­ret sig med synt­hpop­pet artcroon på so­lo-al­bum­met ’Voila!’ fra 2011 og som med­vir­ken­de i TV2-pro­gram­met ’Top­pen af pop­pen’ året ef­ter.

Så­dan er det med for­vand­lings­kug­len Kas­per Win­ding. Fra den ene mu­si­kal­ske yder­lig­hed til den an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.