Him­mel og hel­ve­de

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

be­kost­ning. Og nu er lan­det, der før østblok­kens fald var kendt som det mest luk­ke­de, kom­mu­ni­sti­ske sty­re, for al­vor kom­met på fod­bol­dens Eu­ro­pa­kort.

I af­tes sik­re­de Al­ba­ni­en sig tred­je­plad­sen i grup­pe A ved at be­sej­re Ru­ma­e­ni­en i et in­tenst sy­døst­eu­ro­pa­ei­ske dra­ma.

Ru­ma­e­ni­en hav­de va­e­ret do­mi­ne­ren­de det me­ste af før­ste halv­leg, men al­ba­ner­ne til­spil­le­de sig de bed­ste mu­lig­he­der. Og li­ge før pau­sen blev der skre­vet fod­bold­hi­sto­rie med den før­ste al­ban­ske scor­ing no­gen­sin­de ved en in­ter­na­tio­nal slut­run­de.

En af­le­ve­ring fra Le­di­an Memus­haj fandt Ar­man­do Sa­di­ku, som he­a­de­de bol­den ind bag den ru­ma­en­ske ke­e­per, Ci­pri­an Ta­ta­rus­a­nu, som slet ik­ke fik gre­bet ind i si­tu­a­tio­nen, og så brød den rød­kla­ed­te del af sta­dion ud i øre­dø­ven­de ju­bel.

Wat­ford-ke­e­pe­ren Co­stel Pan­ti­li­mon måt­te i den grad un­dre sig over, hvor­for han sad på ba­en­ken.

I an­den halv­leg blev det end­nu va­er­re for ru­ma­e­ner­ne. An­gri­be­ren De­nis Ali­bec, som ind­til da hav­de va­e­ret en af ru­ma­e­ner­nes bed­ste spil­le­re faldt uhel­digt i en ta­ck­ling, og han måt­te ba­e­res fra ba­nen med al­vor­li­ge smer­ter.

Ru­ma­e­ner­ne hav­de et for­søg på over­lig­ge­ren, men na­er­me­re kom de ik­ke en ud­lig­ning. Nu må al­ba­ner­ne ven­te et par da­ge for at fin­de ud af, om de går vi­de­re som en af de fi­re bed­ste tre­e­re, el­ler om de al­li­ge­vel kan rej­se hjem med ho­ve­d­et højt. Ma­te­ri­el mi­se­re I grup­pens an­den kamp spil­le­de Frank­rig og Schweiz en må­l­løs re­mis. Et re­sul­tat som be­tød, at Frank­rig vin­der grup­pe A og skal mø­de et af tre­er-hol­de­ne, mens schweizer­ne bli­ver to­er i grup­pen og for­ment­lig en­ten skal mø­de Tys­kland el­ler Po­len.

Beg­ge hold rak­te el­lers ud ef­ter sej­ren. Isa­er i før­ste halv­leg var Paul Pog­ba far­lig med fle­re langskud, som kun­ne ha­ve bragt EM-va­er­ter­ne i front.

Kam­pen blev spil­let på en ba­ne, der var i så dår­lig stand, at den in­den ki­ck­off var ble­vet fri­sket op med en grøn ma­ling. Og den ma­te­ri­el­le mi­se­re fort­sat­te, da de schweizi­ske trø­jer blev re­vet i styk­ker på stri­be, så spil­ler­ne måt­te ud og få nye på un­der­vejs i kam­pen. I be­gyn­del­sen af an­den halv­leg måt­te bol­den end­da skif­tes ud, da luf­ten blev trå­dt ud af den i en ta­ck­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.