Da­rio Du­mic om...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BED­STE OP­LE­VEL­SER I AERESDIVISIONEN: DE HOLLANDSKE MEDIERS FO­KUS PÅ HAM SOM PRO­FIL: AT GRONINGEN VIL HEN­TE HAM: AT VAELGE DET BOSNISKE LANDS­HOLD FREM FOR DAN­MARK: OM ÅGE HAREIDE KAN AEN­DRE DEN BESLUTNING: Det er et land, der står mig na­ert. Jeg har talt med land­stra­e­ne­ren fle­re gan­ge og med fod­bold­for­bun­det om at få ryk­ket mit stats­bor­ger­skab, så jeg er sik­ker på, at jeg kom­mer på hol­det, hvis jeg fort­sat hol­der et højt ni­veau

»De to fe­de­ste op­le­vel­ser var at bli­ve mat­chvin­der i vo­res der­by mod Vi­tes­se Arn­hem. Det var sinds­sygt fedt, og den op­le­vel­se lig­ger klart som num­mer ét. Den an­den er nok, da vi spil­ler 2-2 mod Ajax på ude­ba­ne. En fed kamp, hvor vi helt fair hi­ver 2-2 med hjem.«

»Jeg la­e­ser over­ho­ve­det ik­ke no­gen hollandske nyhe­der, for jeg for­står ik­ke spro­get så godt, men jeg kan da godt ma­er­ke, at der bli­ver lagt me­re og me­re ma­er­ke til mig, og at jeg får en stør­re rol­le på hol­det, jo bed­re jeg kla­rer mig.«

»Puha, det ved man al­drig. Trans­fer­vin­du­et er langt, og jeg har trods alt kun va­e­ret i Ni­j­me­gen et halvt år, men fod­bold er en skør ver­den, og man skal al­drig si­ge al­drig. At Groningen er in­ter­es­se­ret, er fint nok. Det kan da godt va­e­re, de er det, når vo­res tra­e­ner (Er­ne­st Fa­ber, red.) er skif­tet der­over. Groningen er en lidt stør­re klub.«

»Jeg har valgt dem med bå­de hjer­tet og min hjer­ne. Der er selv­føl­ge­lig in­gen tvivl om, at vej­en til det bosniske lands­hold er kor­te­re end til det dan­ske, og min po­si­tion er nok den, hvor Dan­mark er bedst be­sat nu og de na­e­ste 10-15 år frem. Men det er ik­ke kun, for­di jeg nem­me­re kan kom­me på det bosniske lands­hold. Fø­lel­ses­ma­es­sigt er jeg me­get knyt­tet til Bos­ni­en. Jeg er født der­ne­de, mi­ne fora­el­dre er der­fra, og det sam­me er de­res fora­el­dre, og jeg hol­der bå­de som­mer­fe­rie og ju­le­fe­rie der­ne­de, og så har jeg en mas­se kam­me­ra­ter og fa­mi­lie dér. Så det er ik­ke ba­re så­dan, at jeg til­fa­el­digt kan re­pra­e­sen­te­re dem. Det er et land, der står mig na­ert. Jeg har talt med land­stra­e­ne­ren fle­re gan­ge og med fod­bold­for­bun­det om at få ryk­ket mit stats­bor­ger­skab, så jeg er sik­ker på, at jeg kom­mer på hol­det, hvis jeg fort­sat hol­der et højt ni­veau.«

»Jeg ar­bej­der ik­ke med hy­po­te­ti­ske spørgs­mål. Jeg le­ver i nu­et, så jeg har valgt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.