’Det bed­ste for mig at for­la­de Brønd­by’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

INTERVIEW af med igen. I mit til­fa­el­de at jeg ik­ke var god nok med bol­den, og at jeg var lang­som. Så jeg be­slut­te­de at kom­me va­ek fra Dan­mark for at få helt nye øj­ne på mig. I Hol­land er det helt mod­sat. Jeg star­te­de på nul i et land, hvor man ik­ke hav­de no­gen me­ning om mig. Jeg kom til et sted, hvor tra­e­ne­ren og klub­ben rig­tig ger­ne vil­le ha­ve mig, og jeg blev vist rig­tig me­get til­lid. Jeg star­te­de in­de i min før­ste kamp al­le­re­de ef­ter kun to tra­e­nin­ger, og vi holdt nul­let mod Groningen. Der­fra er det ba­re kørt.« Bur­de du ik­ke va­e­re pro­fes­sio­nel nok til at kun­ne det sam­me i Brønd­by?

»Det ved jeg ik­ke. Jeg kan jo se nu, at der mang­le­de no­get i Brønd­by i for­hold til til­li­den og én, der kun­ne hi­ve mig op og gi­ve mig selv­til­lid.« Det gjor­de da ondt at se, når nu jeg føl­te, at jeg hav­de fortjent at spil­le og hav­de ar­bej­det så hårdt og så man­ge år for det. Jeg føl­te mig mag­tes­løs, for jeg vid­ste ik­ke, hvor­for jeg på det tids­punkt var rø­get af hol­det På hvil­ke pa­ra­me­tre? »Al­le.« Hvor­dan er det gå­et så hur­tigt med den ud­vik­ling?

»Jeg er ik­ke over­ra­sket over, at jeg gør det så godt, kun at det er gå­et så hur­tigt. Jeg har al­tid tro­et på mig selv. Jeg ar­bej­der ben­hårdt hver dag.« Gjor­de du ik­ke og­så det i Brønd­by?

»Ik­ke på sam­me må­de. Hvis jeg kig­ger på, hvor­dan vi tra­e­ner i Ni­j­me­gen kon­tra må­den, vi tra­e­ne­de på i Brønd­by, så er kul­tu­ren bed­re i Hol­land, og den har hjul­pet mig til at bli­ve me­re fit.« Går man me­re til den i Ni­j­me­gen?

»Ja, det gør man. Der er ik­ke li­ge så fy­sisk sta­er­ke spil­le­re, som der er i Dan­mark, men tek­nisk er de bed­re. Men jeg vil og­så si­ge, at vi i nedryk­nings­sa­e­so­nen med Auri (Sk­ar­ba­li­us, red.) hav­de en god tra­e­nings­kul­tur. Selv om re­sul­ta­ter­ne var i en me­get skidt for­fat­ning den­gang, sy­nes jeg fak­tisk, at der var en god tra­e­nings­kul­tur den­gang. Der blev gå­et til den. Auri er og­så en tra­e­ner, der af­tvin­ger me­get respekt. Han har spil­let i klub­ben og har en stor au­to­ri­tet.« Var det ik­ke på sam­me må­de med Tho­mas Frank som tra­e­ner?

»Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til.« Slet ik­ke? »Nej.« Hvor­for ik­ke?

»Det øn­sker jeg ik­ke, men un­der Auri var det så­dan, at vi tra­e­ne­de med benskin­ner, og der blev gå­et me­re til den. Og i Ni­j­me­gen tra­e­ner vi bå­de la­en­ge­re tid, end vi gjor­de i Brønd­by, og vi har og­så dob­belt­tra­e­nin­ger of­te, så jeg er og­så ble­vet me­re fit, og det hø­rer og­så med til for­kla­rin­gen på min suc­ces.« Du sav­ne­de bed­re tra­e­nings­kul­tur i Brønd­by un­der Tho­mas Frank, og Da­ni­el Ag­ger har net­op sagt, at kul­tu­ren i Brønd­by er va­ek. Kan du ud­dy­be den del?

»Nej, jeg vil kun si­ge, at jeg kan nik­ke gen­ken­den­de til de ting, Da­ni­el Ag­ger har sagt. Men alt­så, der var og­så man­ge op­tu­re i Brønd­by, li­ge­som der var man­ge ned­t­u­re. Jeg fik en mas­se fe­de sej­re, men det er da klart, at hvis man ta­ger mit sid­ste år i klub­ben, var det da hårdt for mig, i og med at jeg røg ud af hol­det, og jeg tit ik­ke kun­ne for­stå, hvor­for jeg gjor­de det.« Hvor­dan ta­ck­le­de du at ry­ge på tri­bu­nen og se en midt­ba­ne­spil­ler som Mar­tin Ørnskov spil­le din plads?

»Det gjor­de da ondt at se, når nu jeg føl­te, at jeg hav­de fortjent at spil­le og hav­de ar­bej­det så hårdt og så man­ge år for det. Jeg føl­te mig mag­tes­løs, for jeg vid­ste ik­ke, hvor­for jeg på det tids­punkt var rø­get af hol­det. Men jeg er ik­ke ty­pen, der vil ha­ve, at an­dre skal ha­ve ondt af mig, så jeg prø­ve­de blot at ka­em­pe mig til­ba­ge på hol­det, som jeg har gjort så man­ge gan­ge før. Det var da hårdt, at Ørnskov skul­le spil­le, og jeg i ste­det skul­le se kam­pe­ne fra tri­bu­nen nog­le gan­ge. Han blev fo­re­truk­ket frem for bå­de mig og nog­le gan­ge og­så Mar­tin Al­bre­cht­sen. Jeg vil ik­ke la­eg­ge skjul på, at det var sygt fru­stre­ren­de. Ik­ke no­get ondt om Ørnskov – han er en pis­se­flink fyr, og jeg har al­tid haft det godt med ham. Jeg sy­nes og­så, han er en god fod­bold­spil­ler, men han er trods alt midt­ba­ne­spil­ler.« Hvad gjor­de det ved dig?

»At jeg vil­le ar­bej­de end­nu hår­de­re på tra­e­nings­ba­nen for at vi­se, at jeg vil­le spil­le. Jeg ry­ger på tri­bu­nen til en hjem­me­kamp mod Es­b­jerg, og den­gang hav­de jeg må­ske al­le­re­de set det kom­me, at jeg ik­ke skul­le fort­sa­et­te i Brønd­by, men det var nok dér, at det stod ly­sen­de klart for mig, at der ik­ke var no­gen vej til­ba­ge for mig i klub­ben. Brønd­by be­ty­der sta­dig me­get for mig og er en klub med rig­tig man­ge go­de men­ne­sker. Jeg fik ik­ke den af­sked med klub­ben, jeg hav­de hå­bet og røg så­dan lidt ud af bag­dø­ren, men i pa­ran­tes be­ma­er­ket er det jo det bed­ste, der er sket for mig.«

Tho­mas Frank (fo­to her­un­der), der i et interview med BT for to år si­den for­kla­re­de, at iagt­ta­ge­re med vi­de­re ro­ste ham og tra­e­ner­sta­ben for den bed­ste tra­e­ning i 10 år på Ves­teg­nen, er ble­vet fo­re­lagt det­te interview med Da­rio Du­mic, men har ef­ter­føl­gen­de ik­ke øn­sket at med­vir­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.