Magnus­sen un­der pres

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOR­MEL 1 ER en un­der­lig stør­rel­se. In­den vi i sid­ste uge kom til Ca­na­da, var jeg ik­ke i tvivl om, at Ke­vin Magnus­sen vil­le få for­la­en­get sin kon­trakt med Re­nault. Nu er jeg – desva­er­re – kom­met i tvivl, for det vir­ker som om, at i hvert fald de­le af tea­met er be­gyndt at over­ve­je en frem­tid uden dan­ske­ren. Jo­ly­on Pal­mer? Han er vist al­le­re­de af­skre­vet.

Spør­ger man team­le­del­sen om Re­naults 2017 li­neup, er den of­fi­ci­el­le ud­mel­ding, at det er for tid­ligt at snak­ke om. Men der er travlt bag kulis­ser­ne, og in­gen – hver­ken kø­re­re el­ler che­fer – kan va­e­re sik­re på at fort­sa­et­te i 2017. Den kon­ti­nu­i­tet, som jeg for­ven­te­de vil­le sik­re Magnus­sens sa­e­de, nedt­o­nes nu. Med nye reg­ler for bi­ler og da­ek, er der dem, der me­ner, at det kan for­sva­res at skif­te beg­ge kø­re­re.

Der er i hvert fald tre kø­re­re, der kan pres­se Magnus­sen ud. De er – i vil­kår­lig ra­ek­ke­føl­ge – Car­los Sainz Jr., Este­ban Ocon og Ser­gio Pe­rez.

Sainz Jr. er ud­dan­net i Red Bulls ta­lentsko­le og kø­rer i år for ener­gi­drik-gi­gan­tens B-hold, Toro Ros­so. Her har han igen­nem det se­ne­ste halvan­det år va­e­ret om­trent li­ge så hur­tig som Max Ver­stap­pen, men langt me­re uhel­dig. Det har ik­ke for­bi­gå­et no­gens op­ma­er­k­som­hed, at Ver­stap­pen ef­ter op­ryk­nin­gen til Red Bulls A-hold om­gå­en­de vandt sit før­ste grand­prix. Man­ge me­ner Sainz Jr. er li­ge så god, og på den bag­grund vil­le det va­e­re ulo­gisk, hvis Red Bull slip­per ham.

Men jeg hø­rer, at Sainz Jr.’s Red Bull-af­ta­le ud­lø­ber ef­ter den­ne sa­e­son. Og jeg ved, at der al­le­re­de har va­e­ret kon­takt mel­lem spa­ni­e­ren og Re­nault-tea­met. Da jeg her i Aser­ba­jds­jan spurg­te K-Mag om ryg­ter­ne, med­gav han at »Car­los har den helt rig­ti­ge pro­fil for Re­nault«. ESTE­BAN OCON SPIL­LER i år en un­der­lig dob­bel­trol­le, hvor han har kon­trakt med Mer­ce­des, som han kø­rer for i det ty­ske stan­dard­vogns­mester­skab DTM. Men ty­sker­ne har og­så lånt den un­ge fransk­mand ud til Re­naults F1-team, hvor han fun­ge­rer som re­ser­ve­kø­rer. Som et fransk, del­vist stats­støt­tet team skal Re­nault før el­ler si­den ha­ve en fransk kø­rer, og Ocon er det bed­ste bud. Hvis han im­po­ne­rer i de fre­dags-tra­e­nin­ger, han skal kø­re for tea­met hen over som­me­ren, får han sand­syn­lig­vis chan­cen al­le­re­de i 2017. Mer­ce­des-kon­trak­ten? Jeg hø­rer Re­nault al­le­re­de har for­hørt sig om, hvad det skal ko­ste at kø­be ham fri …

Så er der Ser­gio Pe­rez. Me­xi­ca­ne­ren er plud­se­lig ble­vet ’mo­der­ne’. Han score­de en god tred­je­plads for For­ce In­dia i Baku, og nu er han på ra­da­ren hos bå­de Fer­ra­ri og Re­nault. Det vil va­e­re iro­nisk – og en un­der­streg­ning af hvor kom­plet ufor­ud­si­ge­lig For­mel 1 er – hvis Pe­rez skub­ber Magnus­sen ud: For min­dre end tre år si­den drop­pe­de McLa­ren me­xi­ca­ne­ren for at få plads til K-Mag.

Bå­de For­ce In­dia og Pe­rez si­ger, at de for­ven­ter at fort­sa­et­te sam­ar­bej­det i 2017. Men Pe­rez ved godt, at der er langt me­re frem­tid i Re­nault­tea­met end hos For­ce In­dia, hvor den ene ejer sid­der i ga­elds­fa­engsel hjem­me i In­di­en, og den an­den har få­et ind­dra­get sit pas på grund af ’øko­no­mi­ske ur­e­gel­ma­es­sig­he­der.’

Og bort­set fra Sainz Jr., Ocon og Pe­rez er der sta­dig chan­ce for at en er­fa­ren grand­prix-vin­der a la Jen­son But­ton, Ki­mi Räik­kö­nen el­ler Fe­lipe Mas­sa. De ban­ker på hos Re­nault. IN­TET ER AF­GJORT, men der er rig­tig man­ge bej­le­re til de to Re­nault-sa­e­der for 2017. Med en se­rie sta­er­ke løb hen over som­me­ren kan Ke­vin Magnus­sens selv sik­re sig en ny sa­e­son hos Re­nault. Men han vil i de kom­men­de må­ne­der va­e­re un­der mindst li­ge så mas­sivt pres som i den fru­stre­ren­de McLa­ren-som­mer 2014. PE­TER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.