FC Kø­ben­havns nye mand – fra fjen­de til ven

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NY MIDTBANEMAND FC Kø­ben­havn har købt den EM-ak­tu­el­le slo­vaki­ske midt­ba­ne­spil­ler Jan Gre­gus fra FK Jablo­nec. Det op­ly­ser klub­ben på sin hjem­mesi­de, hvor man og­så la­eg­ger op til, at den 24-åri­ge Gre­gus kan bli­ve af­lø­se­ren for Tho­mas Dela­ney, hvis den nu­va­e­ren­de FC Kø­ben­havn-an­fø­rer bli­ver solgt. Klub­ben har na­e­sten sam­ti­dig med kø­bet af Gre­gus be­kendt­gjort, at Tho­mas Dela­ney har få­et lov til at se sig om ef­ter en ny klub.

»Han er en spil­ler, der gjor­de et rig­tigt sta­er­kt første­hånd­s­ind­tryk, da vi mød­te FK Jablo­nec i sid­ste sa­e­son, hvor han desva­er­re var en af­gø­ren­de fak­tor i, at vi røg ud (af Eu­ro­pa Le­ague, red.). Vi har si­den fulgt ham ta­et, og her har han be­kra­ef­tet, at han er en dyg­tig spil­ler. Det er ik­ke til­fa­el­digt, at han er en del af det slo­vaki­ske EM-hold. Han er tek­nisk sta­erk, han har et rig­tigt godt drev med bol­den, et sta­er­kt skud, og så fyl­der han godt de­fen­sivt med sin go­de stør­rel­se. Vi tror me­get på, at han kan bi­dra­ge med nog­le af de ting, vi mang­ler på hol­det, isa­er hvis Tho­mas Dela­ney for­svin­der. Han vil gi­ve os nog­le nye mu­lig­he­der i spil­let, for­di han er en an­den ty­pe, end dem vi har nu. Vi gla­e­der os til at få ham ind som en del af trup­pen,« si­ger FC Kø­ben­havns ma­na­ger, Stå­le Sol­bak­ken, på klub­bens hjem­mesi­de.

Nord­man­den har haft mu­lig­hed for at be­sig­ti­ge Jan Gre­gus på ta­et­te­ste hold, da Gre­gus og FK Jablo­nec var det mand­skab, der i sid­ste sa­e­son slog dan­sker­ne ud af kva­li­fi­ka­tio­nen til Eu­ro­pa Le­ague. Her score­de Gre­gus blandt an­det di­rek­te på fris­park i Par­ken.

Frem­over skal Gre­gus dog gø­re li­vet surt for al­le an­dre end FC Kø­ben­havn.

»Li­ge nu bru­ger jeg al min ener­gi på at hja­el­pe Slovaki­et ved EM, men ef­ter det ser jeg vir­ke­lig frem til at bli­ve en del af FC Kø­ben­havn. Jeg fik et rig­tigt godt ind­tryk af klub­ben, da vi spil­le­de i Eu­ro­pa Le­ague, og si­den har mi­ne sam­ta­ler med le­del­sen be­kra­ef­tet, at det er en stor og am­bi­tiøs klub. Jeg ser frem til at bi­dra­ge med alt, hvad jeg kan og til at op­nå de sto­re målsa­et­nin­ger om mester­ska­ber og eu­ro­pa­ei­sk fod­bold. Jeg gla­e­der mig rig­tigt me­get til at mø­de mi­ne nye hold­kam­me­ra­ter og fan­se­ne og er me­get glad for, at jeg har få­et mu­lig­he­den for at ta­ge det­te skridt i min kar­ri­e­re til så stor en klub som FCK,« si­ger Jan Gre­gus.

Slovak­ken har få­et en fi­re­årig af­ta­le, og det er end­nu ik­ke fast­lagt, hvor­når han vil til­tra­e­de på Fre­de­riks­berg. Først skal han spil­le EM fa­er­dig med lands­hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.