2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Gan­ske in­ter­es­sant od­ds på, at beg­ge hold får sco­ret i den­ne kamp. Det er nem­lig sket i beg­ge de to holds før­ste kam­pe, og nu har vi så en kamp, hvor Rusland er tvun­get til at jag­te en sejr, da alt an­det end det sen­der dem ud af tur­ne­rin­gen. Det bør kun­ne åb­ne op for nog­le sto­re wa­li­si­ske mu­lig­he­der på om­stil­lin­ger, da den rus­si­ske bag­ka­e­de er me­get lang­som og helst ik­ke vil stå højt på ba­nen, men før el­ler si­den bli­ver tvun­get til det, hvis de ik­ke fø­rer. Mod­sat har Wa­les hel­ler ik­ke selv for­sva­ret fan­ta­stisk i den­ne slut­run­de, så spil på, at beg­ge hold sco­rer.

Od­dset er fun­det hos Bet­fair Sports­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.