På ret­te kurs

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OPTUR Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er til­ba­ge på sej­rs­kurs. I en 80 mi­nut­ter kort kamp mod fran­ske Alizé Cor­net, der lig­ger num­mer 58 på ver­dens­rang­li­sten, vandt den dan­ske ten­nis­spil­ler førster­un­de-kam­pen ved Wim­b­ledon-test­tur­ne­rin­gen Ae­gon In­ter­na­tio­nal i East­bour­ne 6-1, 6-3.

»Jeg hav­de lør­dag et to ti­mer langt tra­e­nings­pas med Ag­nieszka Radwanska. Det gav mig klar­hed over og til­lid til, hvad jeg skul­le gø­re for at vin­de,« sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki iføl­ge in­ter­net­me­di­et WTA In­si­der.

I dag ven­ter der i an­den run­de en kamp mod au­stra­li­e­ren Sa­mantha Sto­sur, der nå­e­de se­mi­fi­na­len ved French Open for 14 da­ge si­den. Op­gø­ret er pro­gram­sat som da­gens fjer­de kamp på Cen­tre Court.

»Sto­sur må på­ta­ge sig fa­vo­ri­trol­len. Hun lig­ger num­mer 14 på ver­dens­rang­li­sten og er der­med 21 pla­ce­rin­ger bed­re en Ca­ro­li­ne. Men jeg vil ik­ke af­skri­ve Ca­ro­li­nes sej­rs­chan­cer på for­hånd. I ni ind­byr­des op­gør mod Sto­sur har hun vun­det fem kam­pe og ken­der der­for vin­der­re­cep­ten,« si­ger ten­niskom­men­ta­tor på TV3 Sport, Ti­ne Scheu­er-Lar­sen. Sto­sur kan boo­ste Woz­ni­a­cki Hun hu­sker ud­ma­er­ket den se­ne­ste du­el i East­bour­ne for to år si­den mel­lem Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og Sa­mantha Sto­sur.

»En må­ned tid­li­ge­re hav­de Ca­ro­li­nes da­va­e­ren­de ka­e­re­ste (gol­f­spil­le­ren Rory McIl­roy, red.) be­slut­tet at bry­de for­lovel­sen. Ca­ro­li­ne hang med ho­ve­d­et og var rø­get tid­ligt ud af French Open. Men så mød­te hun Sto­sur, vandt i to sa­et og spil­le­de frem­ra­gen­de det ef­ter­føl­gen­de hal­vår. Man kan jo hå­be, at det sam­me sker den­ne gang, hvor Ca­ro­li­ne på grund af en ska­de de se­ne­ste må­ne­der har mødt lig­nen­de re­sul­tat­ma­es­sig mod­gang,« si­ger Ti­ne Scheu­er-Lar­sen.

I øv­rigt vil Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ry­ge fra 35. til 37. plad­sen på ver­dens­rang­li­sten, når den­ne op­da­te­res i dag.

»Det be­ty­der, at hun ik­ke bli­ver se­e­det i Wim­b­ledon (27. ju­ni-10. juli, red.). Selv­føl­ge­lig er det ae­r­ger­ligt. Men hun kan ud­nyt­te det po­si­tivt og ta­en­ke, at hun er den, kon­kur­ren­ter­ne helst vil und­gå i de ind­le­den­de run­der,« si­ger Ti­ne Scheu­er-Lar­sen. DAN­MARKS SPORTSAVIS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.