’Der hol­der en bil fyldt med spra­eng­stof uden­for’

Uhyg­ge­lig op­ta­gel­se fra Or­lan­do-ter­r­o­rist er fri­gi­vet

BT - - NYHEDER - Si­mon Boas | sboa@bt.dk

Det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti, FBI, har net­op of­fent­lig­gjort de­le fra de tre te­le­fon­sam­ta­ler, som alarm­cen­tra­len hav­de med Omar Ma­te­en, da han var i fa­erd med det va­er­ste mas­se­sky­de­ri i USAs hi­sto­rie.

»I den barm­hjer­ti­ge guds navn,« lød det på ara­bi­sk, da Omar Ma­te­en før­ste gang kom i kon­takt med alarm­cen­tra­len, mens han var i fa­erd med at sky­de og dra­e­be 49 uskyl­di­ge men­ne­sker.

Man­den i den an­den en­de af rø­ret for­stod an­gi­ve­ligt ik­ke, hvad Omar Ma­te­en sag­de og re­spon­de­re­de kort ef­ter med et ’hvad?’.

Det skri­ver FBI i et net­op of­fent­lig­gjort do­ku­ment, hvori de har trans­skri­be­ret de­le af sam­ta­ler­ne med Omar Ma­te­en, som fandt sted nat­ten til søn­dag den 12. ju­ni.

Omar Ma­te­en for­tal­te blandt an­det, at han hav­de en bil fyldt med spra­eng­stof­fer, og at han vil­le spa­en­de spra­eng­stof fast til si­ne gids­ler, hvis po­li­ti­et prø­ve­de på no­get.

»Der hol­der en bil uden­for, der er fyldt med spra­eng­stof, ba­re så I ved det. Nu får I, hvad I har godt af, og jeg vil få det til at eks­plo­de­re, hvis de (po­li­ti­et, red.) prø­ver på no­get dumt,« lød det fra Omar Ma­te­en.

Omar Ma­te­en kra­e­ve­de end­vi­de­re, at USA straks stop­pe­de ak­ti­vi­te­ter­ne i Sy­ri­en og Irak, som er ret­tet mod­ter­ror b eva e gel sen Is­la­misk

Stat. Se­ne­re i sam­ta­len for­tal­te Omar Ma­te­en, at han hav­de den sam­me slags vest, og be­skrev den som ma­gen til den, der blev ’brugt i Frank­rig’, in­den han un­der­stre­ge­de, at der vil ske fle­re lig­nen­de an­greb de kom­men­de da­ge.

På et pres­se­mø­de har en tals­mand fra FBI des­u­den for­talt, at der ik­ke er no­gen tegn på, at Omar Ma­te­en var sty­ret af en uden­land­sk ter­r­or­grup­pe, skri­ver Ritzau.

’Det er mig, der har skudt’ Omar Ma­te­en kon­tak­te­de før­ste gang alarm­cen­tra­len godt en halv ti­me ef­ter, de før­ste mel­din­ger om skud på nat­klub­ben. Opkal­det va­re­de i 50 se­kun­der, hvor Omar Ma­te­en blandt an­det for­tal­te, at det var ham, der skød.

»Jeg forta­el­ler jer, jeg er i Or­lan­do, og det er mig, der har skudt,« lød det blandt an­det.

Her­ef­ter tal­te han tre gan­ge med po­li­tiets for­hand­le­re, hvor han pra­e­sen­te­re­de sig som is­la­misk sol­dat.

En for­hand­ler spurg­te til, hvad han har gjort, hvor­til Omar Ma­te­en sva­re­de: »Det ved I al­le­re­de.« Han lag­de på, hvor­ef­ter po­li­ti­et ad­skil­li­ge gan­ge for­søg­te at kom­me i kon­takt med ham men uden held.

An­greb en ho­mo-nat­klub Omar Ma­te­en gik amok på ho­mo­nat­klub­ben Pul­se i Or­lan­do, hvor han me­je­de 49 men­ne­sker ned. An­gre­bet an­ses som det stør­ste mas­se­sky­de­ri i USAs hi­sto­rie og sam­ti­dig det va­er­ste ter­r­or­an­greb på ame­ri­kansk jord si­den 11. sep­tem­ber.

Si­den er det kom­met frem, at Omar Ma­te­en kom i det ame­ri­kan­ske ho­mo­mil­jø. Han hav­de pro­fi­ler på for­skel­li­ge dat­ing-si­der for ho­mo­seksu­el­le og var op til fle­re gan­ge ble­vet set på nat­klub­ben Pul­se.

Vid­ner har for­kla­ret, at Omar Ma­te­en selv for­søg­te at op­sø­ge maend på nat­klub­ben.

Omar Ma­te­ens far, Sed­dique Ma­te­en, har for­kla­ret, at der in­gen syn­li­ge tegn var på ra­di­ka­li­se­ring i da­ge­ne op til tra­ge­di­en, selv om Omar Ma­te­en un­der­vejsi an­gre­bet erk l ae­re­de­tro­skab til ter­ror b eva e gel sen Is­la­misk Stat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.