EN OM­MER LARS LØK­KE

BT - - NYHEDER -

GALLUP de sy­nes, re­ge­rin­gen har hånd­te­ret syv for­skel­li­ge po­li­ti­k­om­rå­der.

Flygt­nin­ge­kri­sen er det, re­ge­rin­gen har kla­ret bedst iføl­ge må­lin­gen, men selv her fl­op­per Løk­ke. Kun 40 pct. me­ner, at flygt­nin­ge­kri­sen er hånd­te­ret me­get godt el­ler over­ve­jen­de godt. 55 pct. me­ner, at kri­sen er hånd­te­ret me­get dår­ligt el­ler over­ve­jen­de dår­ligt.

Skat er det om­rå­de, re­ge­rin­gen har kla­ret dår­ligst. 68 pct. me­ner, at skat er hånd­te­ret dår­ligt, kun 21 pct. me­ner, det er kla­ret godt.

Det, re­ge­rin­gen har kla­ret na­est­bedst, er be­ska­ef­ti­gel­sen. 38 pct. me­ner, det er kla­ret godt, 49 pct. dår­ligt.

Der­ef­ter kom­mer øko­no­mi, kli­ma, so­ci­al­po­li­tik, in­te­gra­tion og ne­derst alt­så skat.

Folk me­ner så­le­des, at re­ge­rin­gen har kla­ret flygt­nin­ge­kri­sen re­la­tivt godt, men in­te­gra­tion re­la­tivt dår­ligt. Beg­ge de­le hø­rer un­der in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg, som i en an­den Gallup-må­ling for BT man­dag blev kå­ret som den Ven­stre-mi­ni­ster, der pro­fi­le­rer Ven­stre bedst. Midtsø­gen­de kurs upo­pu­la­er Jarl Cor­dua me­ner, at det er Lars Løk­kes mid­ter­sø­gen­de kurs, der har skyl­den – den gør, at bå­de va­el­ger­ne i rød og blå blok er util­fred­se med re­ge­rin­gen:

»Løk­ke har an­lagt en mid­ter­kurs, som in­gen rig­tigt bry­der sig om. De, der vil ha­ve hår­de­re stram­nin­ger, sy­nes ik­ke, han har stram­met nok. Og dem, der er imod stram­nin­ger, sy­nes al­li­ge­vel, det er helt for­fa­er­de­ligt,« si­ger Jarl Cor­dua.

»Pro­ble­met er i høj grad, at det er en smal et-par­ti-re­ge­ring, som ik­ke kun er un­der be­skyd­ning fra op­po­si­tio­nen, men og­så fra støt­te­par­ti­er­ne i blå blok. Og det er jo fra ef­ter­å­ret, og det har folk åben­bart sto­re for­vent­nin­ger til. Og skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen er jo godt i gang med en genop­ret­ning af de pro­ble­mer, der har va­e­ret.« »Skif­ten­de re­ge­rin­ger har fejl­et med in­te­gra­tion i 40 år. Vi har ik­ke gjort det godt nok. Nu for­sø­ger vi at ta­ge fat i ar­bejds­mar­ke­dets par­ter og gø­re no­get for at få de folk ud Be­ska­ef­ti­gel­sen for­skel­li­ge vink­ler. Kon­ser­va­ti­ve er ef­ter dem med mil­jøpo­li­tik­ken, DF ska­el­der ud over flygt­nin­gepo­li­tik­ken, og LA er util­fred­se med skat­tepo­li­tik­ken. Des­u­den ar­ver re­ge­rin­gen al­le pro­ble­mer­ne i Skat, som folk er vre­de over, og som re­ge­rin­gen ik­ke har få­et ryd­det op i. Løk­kes per­son er og­så et pro­blem. DF-va­el­ger­ne isa­er er ret util­fred­se med Løk­ke,« si­ger Jarl Cor­dua. Dår­li­ge ka­rak­te­rer Dan­sker­ne er i må­lin­gen og­så ble­vet bedt om at gi­ve Lars Løk­ke ka­rak­ter ef­ter den nye ka­rak­ter­ska­la. Her be­står han, dog ik­ke med topka­rak­te­rer. 29 pct. af va­el­ger­ne sy­nes, han skal ha­ve 4 for den ja­ev­ne pra­e­sta­tion. 23 pct. sy­nes, han skal ha­ve 7 for den go­de pra­e­sta­tion. Kun 8 pct. sy­nes han skal ha­ve 12 el­ler 10, mens 26 pct. sy­nes, han skal ha­ve 00 el­ler min­dre. på ar­bejds­mar­ke­det, for det er nu en­gang den bed­ste må­de at la­e­re os at ken­de på.« »Man må li­ge fin­de ud af, om man skal va­e­re i Dan­mark el­ler ej, in­den man sø­ger ar­bej­de. Hvis vi la­der folk kom­me ud på ar­bejds­mar­ke­det, mens de er asylan­sø­ge­re, kan jeg godt love dig, der vil kom­me rig­tig man­ge her­til ba­re for at få ar­bej­de.« Øko­no­misk po­li­tik

Blandt Ven­stres eg­ne va­el­ge­re gi­ver 55 pct. ham 7, mens 20 pct. gi­ver ham 02 el­ler min­dre.

»DF-va­el­ger­ne er ik­ke sa­er­ligt be­gej­stre­de for ham, og om­kring 20 pct. af Ven­stres va­el­ge­re gi­ver ham dår­li­ge ka­rak­te­rer. Det er ik­ke godt nok. Men sam­ti­dig kan man si­ge, at det har va­e­ret et fryg­te­ligt år. Ven­stre lig­ger sta­dig om­kring val­gre­sul­ta­tet, og i nog­le må­lin­ger er der blåt fler­tal. Så hvis man vur­de­rer det fra Ven­stres syns­punkt, er det nok ik­ke så rin­ge end­da,« si­ger Jarl Cor­dua. Kli­ma og mil­jø

TIRSDAG 21. JU­NI 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.