Klovn kom­mer til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

i an­dre tv-se­ri­er og film. Men det er de­res fa­el­les se­rie, der er par­rets ab­so­lut stør­ste suc­ces. In­spi­re­ret af USA-se­rie Kon­cep­tet er op­rin­de­ligt in­spi­re­ret af den ame­ri­kan­ske tv-se­rie, ’Curb Your Ent­hu­si­asm’, men Hvam og Chri­sten­sen har ud­vik­let se­ri­en og gjort den til de­res helt egen. Og de har for­må­et at ska­be den ene ’Klovn’-suc­ces ef­ter den an­den, si­den de hav­de premiere på ung­dom­ska­na­len TV2 Zulu i 2005.

Se­ri­en er la­vet over he­le seks sa­e­so­ner og har va­e­ret ge­nud­sendt fle­re gan­ge på mo­der­ka­na­len.

Den har solgt et svim­len­de an­tal dvd’er for til­sidst at bli­ve til to spil­le­film, der til sam­men har solgt me­re end 1,3 mil­li­o­ner bil­let­ter i dan­ske bi­o­gra­fer.

Bå­de ’Klovn - The Movie’ og ’Klovn Fore­ver’ blev de mest se­te dan­ske film de år, de hav­de premiere, og de er beg­ge solgt til USA, hvor de har va­e­ret vist i ori­gi­nal­ver­sio­nen og nu skal la­ves som re­ma­kes.

Og nu kan de man­ge fans å se frem til, at der kom­mer end­nu en om­gang nye ge­ni­a­le pin­lig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.