Dan­mark støt­ter sko­ler kon­trol­le­ret af Ta­le­ban

BT - - NYHEDER -

»De folk gi­ver os un­der­vis­nings­pla­nen, og vi skal un­der­vi­se ef­ter de­res prin­cip­per,« forta­el­ler sko­le­in­spek­tør Noor Mo­ham­med til DR. Ud­bredt svin­del Dan­mark har støt­tet el­ler støt­ter 270 sko­ler i Af­g­ha­ni­stan, og do­ku­men­ta­ren af­slø­rer, at fle­re sko­ler og­så fu­sker med an­tal­let af ele­ver. DR Do­ku­men­tar har snak­ket med Jo­hn F. Sopko, ge­ne­ral­se­kre­ta­er for SIGAR, der er USAs til­syns­myn­dig­hed med genop­byg­nings­ar­bej­det i Af­g­ha­ni­stan. Han forta­el­ler, at der er ud­bredt svin­del med an­tal­let af ele­ver på sko­ler­ne, for­di sko­ler­ne får pen­ge fra Ve­sten ef­ter an­tal­let af ele­ver.

Et ek­sem­pel er Soor Dadh Sko­le i Nan­gar­har-provin­sen, hvor der of­fi­ci­elt går 1.700 ele­ver. Her forta­el­ler en la­e­rer iføl­ge DR, at der re­elt kun kom­mer 600-700 ele­ver dag­ligt.

Se­ni­o­r­for­sker med spe­ci­a­le i dansk ud­vik­lings­ar­bej­de ved Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er, Lars Eng­berg Pe­der­sen, er dog ik­ke over­ra­sket over de nye op­lys­nin­ger:

»Nej, jeg sy­nes ik­ke, at det her på no­gen må­de er over­ra­sken­de. At gi­ve ud­vik­lings­bi­stand til Af­g­ha­ni­stan er over­or­dent­lig van­ske­ligt, dels på grund af kor­rup­tio­nen og dels, for­di det er et land med over­or­dent­lig vol­de­li­ge kon­flik­ter og sta­er­ke po­li­ti­ske spa­en­din­ger. Sa­er­ligt de vol­de­li­ge kon­flik­ter gør, at den ene part – her re­ge­rin­gen med op­bak­ning fra Ve­sten – vil ta­ge ae­ren for ud­vik­lings­bi­stan­den, mens den an­den part – her Ta­le­ban – vil an­gri­be det, der er la­vet for ud­vik­lings­bi­stan­den. Så det er me­get sva­ert at få nog­le re­sul­ta­ter med ud­vik­lings­bi­stan­den, når man ar­bej­der un­der dis­se be­tin­gel­ser,« si­ger han.

På Chri­sti­ans­borg me­ner So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ud­vik­lings­ord­fø­rer Met­te Gjer­skov imid­ler­tid, at uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V) må re­de­gø­re for, hvad der er sket, for iføl­ge ord­fø­re­ren ly­der det som ’en va­skea­eg­te skan­da­le’, skri­ver DR. Re­ge­rin­gen ken­der pro­ble­met Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt for Ber­ling­s­ke at få en kom­men­tar fra Kri­sti­an Jen­sen, men til DR Do­ku­men­tar for­kla­rer han i en mail, at han godt er klar over pro­ble­met med de så­kald­te spø­gel­ses­e­le­ver:

»Vi ta­ger pro­ble­met me­get se­ri­øst, og vi slår kon­se­kvent ned,

Alt ty­der iføl­ge Per Ju­ste­sen på, at ma­en­de­ne fra be­gyn­del­sen vil­le sny­de auk­tions­hu­set. Selv ha­ev­der de, at de blot vil­le op­nå en ny vur­de­ring. De tro­e­de nem­lig ik­ke på, at skul­p­tu­ren var en ef­ter­lig­ning, ha­ev­der de. Men det er iføl­ge ankla­ge­ren løgn og lat­in. hvis vi har mi­stan­ke om kor­rup­tion el­ler mis­brug af dan­ske mid­ler. Sam­ti­dig har vi sam­men med en ra­ek­ke an­dre in­ter­na­tio­na­le do­no­rer rejst pro­ble­met med spø­gel­ses­e­le­ver over for den af­g­han­ske re­ge­ring,« skri­ver han til DR.

Dan­mark støt­ter ud­dan­nel­ses­sek­to­ren i Af­g­ha­ni­stan via de af­g­han­ske myn­dig­he­der, for at lan­det med ti­den skal kun­ne kla­re sig selv. Pen­ge­ne bli­ver gi­vet sam­men med krav om, hvad de skal bru­ges på, og der la­ves lø­ben­de re­vi­sio­ner for at un­der­sø­ge, om løf­ter­ne bli­ver holdt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.