Fa­er­re har hp­v­ef­ter­virk­nin­ger

BT - - NYHEDER -

Si­den sid­ste som­mer, hvor de re­gio­na­le hpv-cen­tre blev etab­le­ret, er 2109 pi­ger ble­vet hen­vist.

Mens der i be­gyn­del­sen var man­ge hen­vis­nin­ger, er ten­den­sen nu slå­et om. Fra 1. april til 1. ju­ni blev blot 25 pi­ger hen­vist til et af de cen­tre, som til­ser pi­ger, der me­ner at op­le­ve ef­ter­virk­nin­ger af hpv-vac­ci­nen mod liv­mo­der­hals­kra­eft.

Det vi­ser tal fra de fem af­de­lin­ger iføl­ge Dan­ske Re­gio­ner.

De prak­ti­se­ren­de la­e­ger er for­plig­te­de til at hen­vi­se pi­ger­ne til de spe­ci­a­li­se­re­de af­de­lin­ger, hvis der er mi­stan­ke om sam­men­fald med vac­ci­nen.

Pr. 1. ju­ni var 1721 pi­ger ble­vet til­budt et ud­red­nings­for­løb. Det er 207 fle­re pi­ger end 1. april.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.