19-årig er­ken­der ra­es og has­h­kør­sel: Knal­lert­kø­rer dra­ebt

BT - - NYHEDER -

FAENGSLET I FI­RE UGER En 19-årig mand kør­te søn­dag af­ten ra­es med en kam­me­rat, da han med 150 ki­lo­me­ter i ti­men ram­te en 71-årig knal­lert­kø­rer. Man­den er ble­vet sig­tet for uagt­somt mand­drab og des­u­den for kap­kør­sel, for at ha­ve kørt i has­hpå­vir­ket til­stand og for at ha­ve kørt 150 ki­lo­me­ter i ti­men på et sted, hvor man kun må kø­re 80 ki­lo­me­ter i ti­men.

Da den un­ge mand i går blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør i Ret­ten i Svend­borg, er­kend­te han de fak­ti­ske for­hold, op­ly­ser an­kla­ger Ca­mil­la Slowik fra an­kla­ge­myn­dig­he­den hos Fyns Po­li­ti.

»Han er­ken­der, at det var ham, der kør­te bi­len, at han kør­te mindst 150 ki­lo­me­ter i ti­men, at han for­søg­te at over­ha­le sin ven i en for­an­kø­ren­de bil, og des­u­den at han hav­de ind­ta­get hash knap et døgn in­den kørs­len,« si­ger Ca­mil­la Slowik.

»Men han na­eg­te­de, at der var ta­le om sa­er­lig hen­syns­løs kør­sel,« til­fø­jer hun.

Ef­ter grund­lovs­for­hø­ret valg­te dom­me­ren at va­re­ta­egts­fa­engs­le den 19-åri­ge i fi­re uger. En af­gø­rel­se, som han på ste­det ka­e­re­de til Østre Lands­ret.

Ulyk­ken fandt sted søn­dag klok­ken 23.20 på Oden­se­vej ved Bro­by, hvor ha­stig­heds­gra­en­sen er på 80 ki­lo­me­ter i ti­men. Bi­lens ha­stig­hed er fast­sat bl.a. på bag­grund af vid­ne­for­kla­rin­ger og de ska­der, der kom på bi­len og knal­ler­ten.

Den dra­eb­te mand er fra Faa­bor­geg­nen, og de på­rø­ren­de er ble­vet un­der­ret­tet. Chauf­før­en i bi­len er fra lo­ka­l­om­rå­det. For­u­den den 19-åri­ge mand var der yder­li­ge­re én per­son i bi­len.

Beg­ge er ble­vet af­hørt af po­li­ti­et. Det sam­me er fø­re­ren af den an­den bil og nog­le en­kel­te vid­ner, som så ulyk­ken.

Den 19-åri­ge og hans pas­sa­ger har ef­ter ulyk­ken mod­ta­get psy­ko­log­hja­elp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.