Air Fran­ce-pi­lo­ter vars­ler nye strej­ker

BT - - NYHEDER -

med 3,8 pro­cent. Iføl­ge se­ni­o­rak­tie­rå­d­gi­ver Jes­per Bam­ber­ger fra Nor­dea skyl­des frem­gan­gen for de 19 ak­tier i in­dek­set, at der i lø­bet af man­da­gen var in­di­ka­tio­ner på, at bri­ter­ne stem­mer for at bli­ve i EU, når de skal en tur i stem­me­bok­se­ne tors­dag.

»Vi har set et par po­si­ti­ve me­nings­må­lin­ger frem mod EU­af­stem­nin­gen i Stor­bri­tan­ni­en i we­e­ken­den, som pe­ger på, at der er et lil­le fler­tal til dem, som vil bli­ve i EU. Sam­ti­dig er ak­tie­mar­ke­det fal­det en del de sid­ste par uger på net­op usik­ker­he­den ved val­get, og der­for ser vi et po­si­tivt mar­ked i dag,« si­ger se­ni­o­rak­tie­rå­d­gi­ve­ren til Ritzau Fi­nans.

At bå­de Dan­ske Bank og Nor­dea sam­ti­dig hav­de en god dag oven på et par hår­de uger, skyld­tes blandt an­det sti­gen­de ren­ter i går, vur­de­rer Ot­to Fri­edri­ch­sen.

Pi­lo­ter­ne i det fran­ske luft­fart­s­sel­skab Air Fran­ce er så util­fred­se med en lø­naf­ta­le, der blev pra­e­sen­te­ret sid­ste må­ned, at de vars­ler strej­ke 24-27. ju­ni.

Det op­ly­ser pi­lo­ter­nes fag­for­e­nin­ger til det fran­ske nyheds­bu­reau AFP.

Det er så an­den gang, at de fran­ske pi­lo­ter ned­la­eg­ger ar­bej­det un­der det igang­va­e­ren­de EM i fodbold, der spil­les i Frank­rig frem til fi­na­len 10. juli.

Pi­lo­ter­ne gen­nem­før­te en fi­re­da­ges strej­ke fra lør­dag 11. ju­ni, som be­tød, at Air Fran­ce måt­te af­ly­se 20 pro­cent af sel­ska­bets af­gan­ge.

Det ko­ste­de sel­ska­bet om­kring 40 mil­li­o­ner eu­ro.

Men si­den har for­hand­lin­ger­ne mel­lem le­del­sen og de an­sat­te alt­så ik­ke re­sul­te­ret i en af­ta­le mel­lem par­ter­ne.

Iføl­ge pi­lo­ter­ne be­ty­der le­del­sens ud­spil til en lø­naf­ta­le, at de skal gå fem pro­cent ned i løn. Pro­stest mod re­ge­rin­gen Sam­ti­dig an­ses strej­ker­ne som en pro­test mod den fran­ske re­ge­rings ny­ligt gen­nem­før­te ar­bejds­mar­keds­re­form.

Det har sam­ti­dig få­et fle­re an­dre fag­grup­per til at ned­la­eg­ge ar­bej­det–- her­un­der renova­tions­ar­bej­de­re og tog­per­so­na­le. Sam­ti­dig har re­for­men ført til sto­re de­mon­stra­tio­ner.

Re­for­men blev gen­nem­ført per de­kret – uden om par­la­men­tet – og in­de­ba­e­rer blandt an­det, at det bli­ver nem­me­re at an­sa­et­te og fy­re me­d­ar­bej­de­re på det fran­ske ar­bejds­mar­ked, og at ar­bejds­ti­den ef­ter af­ta­le mel­lem par­ter­ne kan gø­res flek­si­bel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.