’ ’

BT - - DEBAT -

ide­o­lo­gisk syns­punkt er det Pro­ble­met ar­gu­men­tet om, at for mig for­kert, at det er for­budt at ry­ge pro­ble­mer­ne for­svin­der, hvis man

er, at hash. Det er et un­der­ligt ar­gu­ment, hvis le­ga­li­se­rer hash. De vil fort­sat va­e­re man tror, at der dum­per et an­det sort vi mø­der der – mu­lig­he­den for at gø­re no­get ved og lu­kra­tivt mar­ked ned fra him­len dem for­svin­der ba­re. Man kan og­så

has­h­mis­bru­ge­re til ro­ck­er­ne, hvis man le­ga­li­se­rer stop­pe med at gø­re det ulov­ligt at kø­re hash. Det er et ka­em­pe pro­blem, at vi med bø­der i over for rødt. Men det be­ty­der jo ik­ke, over­la­der kon­trol­len og ind­tje­nin­gen i at det så bli­ver i or­den. Man kan sådan

ste­det for til­bud for­bin­del­se med has­hsal­get til for­rå­e­de set le­ga­li­se­re al­le de for­bry­del­ser og al kri­mi­nel­le ban­der. Jeg så me­get hel­le­re, den kri­mi­na­li­tet, man vil. Men det for­svin­der

om hja­elp at sal­get var kon­trol­le­ret af sta­ten, li­ge­som pro­ble­mer­ne ik­ke af. Hvis du det sker med al­ko­hol og ci­ga­ret­ter. For så kun­ne le­ga­li­se­rer hash, fin­der ban­der­ne des­u­den ba­re no­get vi kon­trol­le­re, at der ik­ke bli­ver solgt hash til børn, og nyt at hand­le med. Så rej­ser det ba­re en ny de­bat om for­hin­dre, at ro­ck­er­ne tje­ner styr­ten­de med pen­ge et halvt år. Da man for ek­sem­pel vil­le ta­ge brø­d­et på at sa­el­ge det. Man har des­u­den go­de er­fa­rin­ger ud af mun­den på ma­fi­a­en i for­bud­s­ti­dens USA ved med le­ga­li­se­ring af hash i Portu­gal og Col­ora­do. at le­ga­li­se­re hård spi­ri­tus, ka­ste­de ban­der­ne sig ba­re

over no­get an­det.

UD FRA ET

på, om man bru­ger hash en gang imel­lem, og dem, der ry­ger ud i et ulyk­ke­ligt mis­brug. Men selv hvis man har en for­stok­ket hold­ning til, at hash ba­re skal va­e­re for­budt, sy­nes jeg, vi sa­er­ligt skyl­der has­h­mis­bru­ger­ne til­bud om hja­elp i ste­det for at mø­de dem med straf og bø­der.

DER ER FOR­SKEL

slå­et hårdt nok ned på de ban­der, der er­na­e­rer sig ved at sa­el­ge narko. Før var det et re­la­tivt iso­le­ret pro­blem, der knyt­te­de sig til Chri­sti­a­nia. Men i dag har narko­en spredt sig til he­le lan­det. Så jeg ser me­get ger­ne, at man øger ind­sat­sen over for de kri­mi­nel­le mil­jø­er.

VI HAR IK­KE JEG KØ­BER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.