Fol­ke­mø­de på be­hø­rig af­stand

Fol­ke­mø­de kra­e­ver ik­ke nød­ven­dig­vis frem­mø­de. Man kan og­så ny­de det på be­hø­rig af­stand.

BT - - DEBAT -

Sam­sø er klart et af de hul­ler på mit dan­marks­kort, jeg godt kun­ne ta­en­ke mig at luk­ke. Flu­e­ben ud for be­søgt. Be­en the­re, do­ne that, som man si­ger. Ud fra de al­tid be­gej­stre­de mel­din­ger fra folk, der har va­e­ret på vi­sit. Kar­to­f­ler er vel det na­er­me­ste, jeg har va­e­ret Sam­sø, el­ler de gan­ge den har lig­get der og skvul­pet i øjen­kro­gen på en fa­er­ge­tur mel­lem År­hus og Ka­lund­borg. Lad­det v aer eet som­mer fe­ri­e­pro­jekt. Snar­ligst. Na­e­ste år, må­ske.

DR hen­ter vel lidt ind på kar­ru­sel­ler­ne igen ved at prom­ove­re si­ne vaerter i sli­ge fol­ke­li­ge sam­men­ha­en­ge. Kurt Lassen, Kom­men­ta­tor

DET BLEV SÅ ej hel­ler til Born­holm i den­ne om­gang. No­get ar­bej­de i Lon­don, fa­mi­lie­fod bold­for­plig­tel­ser og den slags umu­lig­gjor­de pro­jek­tet, som i det he­le ta­get end ik­ke var på teg­ne­bra­et­tet. Og hel­ler ik­ke har va­e­ret det de tid­li­ge­re fem år. Men ak­ku­rat som de tid­li­ge­re år fulg­te jeg fak­tisk pa­ent med i Fol­ke­mø­det 2016. Og er på al­de­les be­hø­rig af­stand en­tu­si­a­stisk til­ha­en­ger af ar­ran­ge­men­tet. Så­ma­end og­så i geo­gra­fisk for­stand at be­sø­ge den smuk­ke ø, jeg ik­ke har fre­kven­te­ret si­den den tra­di­tio­nel­le fol­ke­sko­le­tur i 70er­ne med ind­lagt Ti­vo­li­be­søg og Kø­ben­hav­ner-nat­fa­er­ge. Vi bo­e­de vist i Al­lin­ge. Nå, men det må bli­ve på den an­den si­de af Sam­sø, og man kan vel­sag­tens fly­ve til Spa­ni­en en tre-fi­re gan­ge og re­tur for sam­me pris som en tur til solskin­sø­en i Øster­sø­en. Så må­ske for­nø­jel­sen lig­ger end­nu la­en­ge­re va­ek.

DET GØR FOL­KE­MØ­DET så og­så, hvis det skal va­e­re for eg­ne mid­ler. Kan for­stå, at pri­va­tø­ko­no­mi­en ud over trans­port­pri­sen bli­ver slå­et end­nu me­re i smad­der p åen fl ae ske­s­tegs sandwich med over­nat­ning, mens å da­ner det jo med ud­bud og ef­ter­spørgsel. I pro­fes­sio­nel for­stand åben­bart den sto­re bi­lags­fest, og det me­ste ko­ster gra­tis som i de bed­ste år me­die-ba­ck­s­ta­ge på Roskil­de Festi­val. Kun ryg­ter, for jeg har som na­evnt ik­ke op­le­vet det på na­er­me­ste hold, og det skal va­e­re mi­nis tre, em­beds­ma­end, or­ga­ni­sa­tions­fol­kog me­di­eud­sen­din­ge ve­lundt. Så da­ner li­vet på sce­nen o gi na­er­me­ste kulis­se. Dem, der le­ve­rer un­der­hold­nings­va­ren el ler­for­den sags skyld løf­ter ken­dis-ef­fek­ten en smu­le, skal da og­så ha­ve sig be­talt i en el­ler an­den form for na­tu­ra­li­er. Ej at forg­lem­me ret­ten til lidt på tra­ek­pro­cen­ten og et de­bat-mo­de­re­ren­de bi­job el­ler syv. DR hen­ter vel lidt ind på kar­ru­sel­ler­ne igen ved at prom­ove­re si­ne vaerter i sli­ge fol­ke­li­ge sam­men­ha­en­ge. Hvis det vel at ma­er­ke er en pu­blic ser­vi­ce­di­sci­plin i sig selv at hol­de si­ne folk var­me i fol­kets be­vidst­hed.

MEN STA­DIG, SÅ tror jeg fak­tisk end ik­ke sto­re fod­bold­slut­run­der el­ler før­na­evn­te festi­valsa­e­son ge­ne­re­rer me­re liv og links i mi­ne fo­re­truk­ne so­ci­a­le me­die-fe­eds end Fol­ke­mø­det. Og al­ler­mest der­for min ufor­be­hold­ne støt­te. At ri­ve me­nings- og magt­par­nas­set ud af si­ne fa­ste ram­mer, la­de dem ka­ste en Gant-swe­a­ter skø­de­s­løst over skul­de­ren og højst pe­gen­de med en pa­raply ind­gå i bå­de for­mel­le og ufor­mel­le me­nings­ud­veks­lin­ger og om­gang med hin­an­den og folk i det he­le ta­get, ta­ger li­ge top­pen. El­ler dam­pen af hver­da­gens op­styl­te­de og til­k­nap­pe­de po­si­tions­krig i en­hver hen­se­en­de. Be­fri­en­de selv på so­ci­al me­di­e­af­stand at be­trag­te og på sin vis fø­le sig en del af. Kald det ba­re et ud­tryk for en til­for­la­de­lig sindstil­stand, som bå­de be­slut­nings­og fol­ke­havs-dan­mark har godt af. Jeg kig­ger med igen na­e­ste år. Må­ske fra Sam­sø...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.