He­ni­vej­ret Helt

BT - - NYHEDER -

dy­best set ik­ke ue­nig.

»Det er en sej­li­vet myte, at vi lover bed­re vejr,« in­si­ste­rer han.

»Man kan må­ske si­ge, at der er me­re sol i øj­ne­ne på TV2, for vi for­mid­ler på en let­te­re må­de, for­mid­ler i øjen­høj­de, så vej­r­ud­sig­ten er én, som folk kan bru­ge til no­get. Det er alt­så ik­ke, for­di, vi skru­er op og ned, for­di vi skal va­e­re var­me­re og me­re sol­ri­ge end vo­res kon­kur­ren­ter. Vi for­mid­ler ba­re an­der­le­des,« si­ger Per Chri­sti­an­sen og fort­sa­et­ter:

»Der er høj­tryk, og der er lav­tryk. Men det er folk li­geg­la­de med. De vil ba­re ger­ne vi­de, hvor­dan vej­ret bli­ver i mor­gen!« Og det vil vi vi­de Når DR hver fre­dag af­ten i den bed­ste sen­de­tid vi­ser ’Vo­res vejr’, sid­der mel­lem en halv mio. og 800.000 men­ne­sker kli­net til de­res tvska­erm. Of­te er pro­gram­met til­med et af ugens mest se­te. Og man­ge af os nø­jes ik­ke med at se vej­ret på tv. En­hver nyheds­hjem­mesi­de med respekt for sig selv har en bja­el­ke med dagens vejr, og som om det ik­ke var nok, har de fle­ste af os op til fle­re ap­ps in­stal­le­ret på vo­res smartp­ho­nes, som vi tjek­ker i ti­de og uti­de. Vi er vil­de med vejr Den be­sa­et­tel­se af vej­ret ma­er­ker TV2s Per Chri­sti­an­sen helt hånd­gri­be­ligt.

Frem til 2013 var han fast va­ert på tv-sta­tio­nens nyhe­der. Så skif­te­de han til TV2 Vej­ret.

»Jeg har va­e­ret nyheds­va­ert i 18 år, og jeg tror, at jeg kan ta­el­le på én hånd, hvor man­ge der har hen­vendt sig til mig med en kom­men­tar. Folk nik­ke­de ba­re pa­ent til mig, når de mød­te mig på ga­den. Jeg tror al­drig, at der er én ene­ste, der har sagt ’det er da no­get va­er­re no­get, der sker ne­de i Mel­le­mø­sten’. Men vej­ret og vej­r­va­er­ter? Dét tør man godt. ’Tak for vej­ret’, si­ger de på ga­den. El­ler ’du sag­de, at det skul­le bli­ve ...’. Der er en helt an­den til­gang til det, og nu bli­ver jeg stop­pet hver ene­ste dag,«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.