Ring

BT - - NYHEDER -

PRIVATØKONOMI Dan­sker­ne har sam­let set lagt fa­er­re pen­ge til si­de i pri­va­te pen­sions­ord­nin­ger i 2015 sam­men­lig­net med for­ri­ge år, vi­ser nye tal fra For­sik­ring & Pension. Ind­be­ta­lin­ger til pri­vat­teg­ne­de ord­nin­ger faldt med 1,5 mia. kr. fra om­kring 15,6 mia. kr. 2014 til 14,1 mia. kr. i 2015

Tal­le­ne da­ek­ker over, at ind­be­ta­lin­ger­ne til ra­te­pen­sio­ner faldt med knap fi­re mia. kr., mens ind­be­ta­lin­ger­ne til al­ders­op­spa­ring og liv­ren­ter steg med hver isa­er én mia. kr. Selv­sta­en­dig spa­rer min­dre op En af år­sa­ger­ne til den fal­den­de op­spa­ring er, at nye reg­ler på pen­sions­om­rå­det har ramt selv­sta­en­di­ge er­hvervs­dri­ven­de.

Si­den be­gyn­del­sen af 2015 har de va­e­ret om­fat­tet af en re­gel om, at de må sa­et­te op til 30 pro­cent af årets ind­tje­ning ind på en ra­te­pen­sion – dog mak­si­malt 50.000 kr.

»Det sid­ste, som selv­sta­en­di­ge har brug for, er min­dre pen­sions­op­spa­ring. I for­vej­en er selv­sta­en­di­ge i stor ri­si­ko for at få en al­der­dom med et stort fald i for­brugs­mu­lig­hed på grund af mang­len­de pen­sions­op­spa­ring. Der er der­for al mu­lig grund til at gø­re det me­re at­trak­tivt at spa­re op og­så for selv­sta­en­di­ge,« si­ger Jan V. Han­sen, un­der­di­rek­tør i For­sik­ring & Pension.

Han me­ner der­for, at man bør af­skaf­fe den så­kald­te 30-pro­cents­re­gel.

»Vi me­ner ik­ke, at der grund til at la­eg­ge loft over, hvor me­get en selv­sta­en­dig kan ind­sky­de på pen­sions­ord­nin­ger. I go­de år er det op­lagt at spa­re me­re op, og det skal skat­te­reg­ler­ne ik­ke for­hin­dre,« si­ger Jan V. Han­sen.

TIRSDAG 21. JU­NI 2016 Ef­ter ned­la­eg­gel­sen af den tid­li­ge­re SR-re­ge­rings pen­sions­kom­mis­sion har den nu­va­e­ren­de re­ge­ring pla­ner om at ta­ge fat på en pen­sions­re­form i ef­ter­å­ret 2016. I re­ge­rings­grund­la­get frem­går det bl.a., at ’vo­res mål er dels, at det bed­re skal kun­ne be­ta­le sig at spa­re op, dels at fle­re spa­rer op til de­res pension, så man har stør­re øko­no­misk tryg­hed i al­der­dom­men.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.