Tid­li­ge­re VW-top­chef ef­ter­for­skes

BT - - NYHEDER -

Statsankla­ge­myn­dig­he­den i Brauns­chweig op­ly­ste i går, at den vil ind­le­de en for­mel un­der­sø­gel­se af den tid­li­ge­re VW-kon­cer­n­chef Mar­tin Win­ter­korn, som er ble­vet be­skyldt for ma­ni­pu­la­tion i for­bin­del­se med VW-skan­da­len om­kring svin­del med ud­stød­nings­gas­ser. Det skri­ver det ty­ske nyheds­bu­reau dpa.

Og­så et an­det tid­li­ge­re med­lem af VWs be­sty­rel­se vil bli­ve ef­ter­for­sket. Den ind­le­den­de ef­ter­forsk­ning vil fo­ku­se­re på, hvor­vidt der er ’til­stra­ek­ke­ligt med hånd­gri­be­li­ge tegn’ på, at Volkswa­gen hav­de pligt til at gi­ve med­del­el­se om mu­li­ge fi­nan­si­el­le ska­de­virk­nin­ger af bil­gi­gan­tens ma­ni­pu­la­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.