Over­ra­sker med 80er-film

BT - - TV -

PAUSEKLOVN ik­ke be­hov for at ud­bas­u­ne­re det, vi gør, på Fa­ce­book og In­s­ta­gram hvert fem­te mi­nut og kan godt gå og ny­de at la­ve no­get sam­men stil­le og ro­ligt. Det er vel det før­ste tegn på, at al­de­ren tryk­ker, og at vi er på vej i gra­ven,« smi­le­de Cas­per Chri­sten­sen, da BT rin­ge­de for at hø­re na­er­me­re om den nye film, der har tit­len: ’De før­ste dan­ske jord­ba­er’:

»Der er ble­vet la­vet så me­get film og tv om 70er­ne. Om flip­pe­re og kol­lek­ti­ver, og det er ble­vet gjort fan­ta­stisk af fle­re for­skel­li­ge. Men jeg syn­tes, vi tra­eng­te til en 80er-film. Og så er det ret fedt at la­eg­ge en be­stemt tids­pe­ri­o­de ned over hand­lin­gen, så Frank og jeg ik­ke helt kom­mer til at lig­ne de to klov­ner fra ’Klovn’. Og det var Frank med på med det sam­me,« si­ger Cas­per Chri­sten­sen.

»Det gi­ver en helt an­den ener­gi og ny luft, at det ik­ke er ’Klovn’, men at vi star­ter fuld­sta­en­dig for­fra. Med nye ka­rak­te­rer, nye re­la­tio­ner og nye men­ne­sker, vi skal ud at ca­ste til al­le rol­ler­ne.« En ko­me­die »Vo­res nye film ta­ger bå­de fat i den del af Dan­mark i 80er­ne, der sta­dig hang lidt fast i 70er­ne, og så yup­pi­er­ne, der er på vej for fuld tryk ud over kan­ten og ba­re bru­ger pen­ge. Det bli­ver en ko­me­die, men sam­ti­dig prø­ver vi at forta­el­le en rig­tig god hi­sto­rie. Så det bli­ver ik­ke sådan no­get fjol­le-fjol­le,« si­ger Cas­per Chri­sten­sen og til­fø­jer:

»Jeg var teenager fra Bir­ke­rød i 80er­ne og har Nord­s­ja­el­land-fø­lel­sen i krop­pen og er vok­set op med Po­lo og Pi­er­re Car­din, mens Frank er fra Jyl­land og kom­mer fra no­get helt an­det. Og det er blandt an­det det, der gør det så sjovt at la­ve det

SO­LEN I DAG MÅNEN I DAG

her,« si­ger Cas­per Chri­sten­sen, der forta­el­ler, at fil­mens hi­sto­rie ro­te­rer om­kring to fy­re, der slår sig sam­men om at få de­res idé ud i he­le ver­den:

»Vi ser så, hvor­dan de bli­ver mod­ta­get rundt om i lan­det, og hvad de er op­pe imod, og de skal så gru­e­ligt me­get igen­nem,« si­ger Chri­sten­sen, der va­nen tro har skre­vet ma­nuskrip­tet med Frank Hvam. In­gen nø­gens­ce­ner

Og mod­sat ’Klovn’, så lover han, at par­rets nye ko­me­die ik­ke kom­mer til at in­de­hol­de pin­li­ge nø­gens­ce­ner:

»Der er ik­ke én ene­ste nø­gens­ce­ne, og vi har ik­ke ta­enkt os at top­pe vo­res eg­ne pin­lig­he­der fra ’Klovn’. Men ba­re ro­lig, vi la­ver sta­dig ting, som er bizar­re og mor­som­me, vi le­der ba­re ef­ter ko­mi­k­ken an­dre ste­der i den­ne her film.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.