Sco­rer kassen og konen

Ran­ders FC har iføl­ge klub­di­rek­tør Mi­cha­el Grav­gaard ind­gå­et en’ for­nuf­tig af t ra­ed el­ses ord­ning’ med midt­ba­ne­spil­le­ren Chri­sti­an K el­ler

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tho­mas Idskov | idskov@sporten.dk

’Ko­nesa­gen’ i Ran­ders FC er slut.

I går for­mid­dag med­del­te den kronjy­ske Su­per­liga­klub, at sam­ar­bej­det med eks-an­fø­rer Chri­sti­an Kel­ler er ble­vet op­ha­e­vet med øje­blik­ke­lig virk­ning – et år før kon­trak­t­ud­løb.

»Vi har la­ve­ten for­nuf­tig f rat ra­ed el­ses ord­ning med Chri­sti­an ,« si­ger klub­di­rek­tør Mi­cha­el Grav­gaard.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger får 35-åri­ge Chri­sti­an Kel­ler li­ge i om­eg­nen af én mil­li­on kro­ner for at for­la­de klub­ben, og han ac­cep­te­rer der­med Ran­ders FCs for­kla­ring på, at kon­trak­top­hø­ret skyl­des, at man me­ner, at han ef­ter et for­år uden Su­per­liga-kam­pe i be­ne­ne fremad­ret­tet vil få sva­ert ved at til­ka­em­pe sig en plads i hol­dets star­top­stil­ling.

Det­te øn­sker Mi­cha­el Grav­gaard imid­ler­tid ik­ke at be­kra­ef­te.

»Ved­rø­ren­de det øko­no­mi­ske aspekt i af­ske­den med Chri­sti­an Kel­ler har jeg in­gen yder­li­ge­re kom­men­ta­rer. Vi be­trag­ter det som en in­tern per­so­na­lesag,« si­ger han.

På spørgs­må­let om hvor­vidt Ran­ders FC bur­de ha­ve la­det Chri­sti­an Kel­ler smut­te in­den ch­eftra­e­ner Co­lin Todd og nøg­le­spil­le­ren Jo­nas Bor­ring, hvis ko­ne Chri­sti­an Kel­ler nu dan­ner par med, er svaret be­na­eg­ten­de.

»At fy­re en fod­bold­spil­ler med de kon­trakt­for­hold, der er i Dan­mark, har ik­ke va­e­ret et te­ma. Der skal to par­ter til at la­ve en fra­tra­e­del­ses­ord­ning, og først nu har det va­e­ret mu­ligt at bli­ve eni­ge om en sådan,« si­ger Mi­cha­el Grav­gaard.

En kom­pli­ce­ret sag

Ran­ders FCs be­sty­rel­ses­for­mand, Svend Lyn­ge Jør­gen­sen, er li­ge så kort­fat­tet som di­rek­tø­ren.

»Det ene­ste, jeg øn­sker at si­ge, er, at vi i klub­ben ger­ne hav­de va­e­ret sa­gen med Chri­sti­an Kel­ler og Jo­nas Bor­ring for­u­den.«

Til gen­ga­eld er sport­s­chef Ole Ni­el­sen me­re med­del­som.

»Det har va­e­ret en sag, der har va­e­ret uhyg­ge­lig sva­er at lø­se, og hvor der i be­gyn­del­sen dag­ligt duk­ke­de nye vink­ler op,« si­ger han og til­fø­jer:

»Set i baks­pej­let et der utvivl­s­omt man­ge ting, vi kun­ne ha­ve gjort an­der­le­des. Men som sport­s­chef er det­te den van­ske­lig­ste sag, jeg no­gen­sin­de har haft med at gø­re. Jeg vil ik­ke kun­ne si­ge pra­e­cist, hvad jeg i ste­det kun­ne ha­ve gjort for at fin­de en løs­ning, al­le par­ter kun­ne va­e­re til­fred­se med. Det er klart, at man ik­ke må slå en hold­kam­me­rat el­ler stja­e­le fra klub­ben. Men det har Kel­ler jo hel­ler ik­ke gjort. Han har i ste­det fo­rel­sket sig i en kvin­de, og det er jo ik­ke for­budt. Pro­ble­ma­tik­ken er ba­re, at han ind­led­te et for­hold til en hold­kam­me­rats ko­ne.«

Selv­om Ran­ders FCs le­del­se i går sag­de, at an­dre spil­le­re med suc­ces har over­ta­get Chri­sti­an Kel­lers funk­tio­ner på klub­bens Su­per­liga­hold, vil Ole Ni­el­sen ik­ke af­vi­se, at man i som­me­rens trans­fer­vin­due sup­ple­rer trup­pen med en fy­sisk sta­erk og ru­ti­ne­ret midt­ba­ne­spil­ler.

»Vi son­de­rer som al­tid mar­ke­det og ser, hvad der even­tu­elt by­der sig,« si­ger han.

Det ene­ste, jeg øn­sker at si­ge, er, at vi i klub­ben ger­ne hav­de va­e­ret sa­gen med Chri­sti­an Kel­ler og Jo­nas Bor­ring for­u­den Ole Ni­el­sen Der har da va­e­ret en hård pe­ri­o­de, men det har ik­ke øde­lagt mig som men­ne­ske Chri­sti­an Kel­ler

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.