FØRSTEPLADSEN ROY!

Eng­lands land­stra­e­ner, Roy Hod­g­son, spa­re­de spil­le­re og smed førstepladsen over bord, da Wa­les stor­sej­re­de mod Rusland. Det kan bli­ve dyrt

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@sporten.dk

’Ry­dych yn wych’. El­ler You’re an idi­ot.

Du skal ba­lan­ce­re på gra­en­sen i det ve­st­li­ge Eng­land el­ler øst­li­ge Wa­les for at hø­re de to ud­sagn i dag. Det før­ste er wa­li­sisk og be­ty­der »du er fan­ta­stisk« og kun­ne va­e­re en be­skri­vel­se af land­stra­e­ner Chris Co­le­man. Det an­det gi­ver na­e­sten sig selv, og mod­ta­ge­ren er mu­lig­vis Roy Hod­g­son.

For Eng­land hav­de det bed­ste ud­gangs­punkt in­den de to af­gø­ren­de kam­pe i Grup­pe B, men det var Wa­les, der hen­ryk­te med en sten­sik­ker 3-0sejr over Rusland, mens Roy Hod­g­sons re­ser­ver måt­te nø­jes med 0-0 mod Slovaki­et.

Wa­les hen­te­de førstepladsen og der­med mu­lig­he­den for at mø­de tre­e­re som Al­ba­ni­en, Nor­dir­land og Tjek­ki­et el­ler Tyr­ki­et, hvis alt går som for­ven­tet. Og imens må Roy Hod­g­son og Eng­land nu kryd­se fin­gre for, at Portu­gal el­ler Østrig ik­ke en­der som num­mer to i Grup­pe F, som de skal par­res med.

Roy Hod­g­son har det i for­vej­en ik­ke vold­somt nemt som land­stra­e­ner for Eng­land. Få ting kan han gø­re rig­tigt i de fod­bol­del­sken­de eng­la­en­de­res øj­ne, og der­for vil der nok og­så va­e­re man­ge, der ef­ter gårs­da­gens re­sul­tat sa­et­ter spørgs­måls­tegn ved Roy Hod­g­sons skid­te dis­po­si­tio­ner.

Spa­re­de spil­le­re Eng­land valg­te nem­lig at skif­te he­le seks spil­le­re ud ef­ter 2-1-sej­ren over Wa­les. Mu­lig­vis for at hol­de Way­ne Roo­ney, De­le Al­li, Har­ry Ka­ne, Ra­he­em Ster­ling, Dan­ny Ro­se og Ky­le Wal­ker fri­ske til de se­ne­re op­ga­ver. Men po­ten­ti­elt har Hod­g­son alt­så gam­blet med chan­cen for at få den på pa­pi­ret nem­me­ste vej vi­de­re fra 1/8-fi­na­ler­ne.

Mis­set frilø­ber De en­gel­ske re­ser­ver kun­ne ik­ke slå Slovaki­et trods stort spi­lover­tag. Ja­mie Var­dy hav­de en frilø­ber i mid­ten af an­den halv­leg og ind­skif­te­de De­le Al­li et godt for­søg, der blev red­det ta­et på stre­gen i an­den halv­leg.

Og hvis bri­ter­ne hav­de et øje på Wa­les’ kamp mod Rusland, kun­ne de hur­tigt sluk­ke alt håb om, at na­bo­er­ne vil­le skvat­te på de tynds­lid­te fran­ske gra­es­pla­e­ner. Aa­ron Ram­sey, der har ry for at ko­ste en ken­dis li­vet, hver gang han sco­rer, send­te wa­li­ser­ne for­an ef­ter 11 mi­nut­ter. Neil Tay­l­or øge­de til 2-0 ef­ter 20 mi­nut­ter. Og hvem an­dre end Ga­reth Ba­le skul­le så gø­re det til 3-0?

Til gla­e­de­stå­rer fra de med­rej­sen­de wa­li­se­re jub­le­de de wa­li­si­ske spil­le­re, mens rus­ser­ne ef­ter et hor­ri­belt EM end ik­ke hav­de lyst til at ta­ge tu­ren ned til de­res fans for at si­ge tak for støt­ten. Kun må­l­mand Igor Ak­in­fe­ev og an­fø­rer Ro­man Shirokov tog tu­ren ned til de no­get su­re rus­se­re.

Roy slip­per ik­ke Så su­re var eng­la­en­der­ne ik­ke. Men mon ik­ke Roy Hod­g­son nok skal få en or­dent­lig tur i møl­len, hvis Portu­gal en­der med at bli­ve mod­stan­de­ren i 1/8-fi­na­len.

FO­TO: REU­TERS.

Way­ne Roo­ney måt­te igen gå fra ba­nen uden scor­ing. Det sen­der Eng­land af sted som to­er i grup­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.