DE DAN­SKE EM-BOSSER

Det dan­ske lands­hold del­ta­ger ik­ke ved EM, men på si­de­linj­en gør syv danskere sig be­ma­er­ket i be­ty­den­de le­der­rol­ler

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - Tho­mas Idskov | idskov@sporten.dk

Det lyk­ke­des ik­ke for det dan­ske lands­hold at kva­li­fi­ce­re sig til det igang­va­e­ren­de fodbold-EM i Frank­rig.

Men må­ske net­op der­for er der ble­vet plads til ik­ke fa­er­re end syv danskere i be­ty­den­de le­der­rol­ler un­der slut­run­den.

»Nu be­trag­tes vi jo som neut­ra­le, og da man i ud­lan­det me­ner, at vi er go­de til at or­ga­ni­se­re, er der sendt bud ef­ter os i et na­er­mest re­kor­d­ag­tigt an­tal,« si­ger Ste­en Da­hrup, der til dag­lig er kon­tor­chef i Dansk Bold­spil-Uni­on og som un­der EM står for kampaf­vik­lin­gen på Frank­rigs tid­li­ge­re na­tio­nalsta­dion Parc des Prin­ces.

Ste­en Da­hrup la­eg­ger ik­ke skjul på, at man i DBU ae­r­grer sig over, at lands­hol­dets EM-kva­li­fi­ka­tion kik­se­de.

»Det er alt­så hårdt at se Al­ba­ni­en va­e­re her­ne­de i ste­det for os, og

dansk del­ta­gel­se vil­le helt sik­kert ha­ve skabt en helt an­den hy­pe om­kring fod­bol­den der­hjem­me, end til­fa­el­det er nu. Ef­ter en slut­run­de har det tid­li­ge­re va­e­ret sådan, at der ef­ter­føl­gen­de stod 6-7.000 pi­ger og dren­ge, der var klar til at mel­de sig ind i klub­ber­ne. Den til­gang må vi ef­ter alt at døm­me vin­ke farvel til den­ne gang,« si­ger Ste­en Da­hrup.

Der er nok at se til i kulis­ser­ne, når et EM skal af­vik­les, og BT har her talt med de syv dan­ske fod­bold­le­de­re, der forta­el­ler, hvad de­res spe­ci­fik­ke ar­bej­de un­der EM-slut­run­den i Frank­rig går ud på.

FOTOMONTAGE. FO­TO: AFP, JENS NØR­GAARD LAR­SEN, JEP­PE MI­CHA­EL JEN­SEN

Selv­om det dan­ske lands­hold ik­ke er med til EM i Frank­rig, er der mas­ser af dan­ske fod­bold­folk i ak­tion un­der slut­run­den. Blandt an­dre de for­hen­va­e­ren­de DBU-folk Jim Stjer­ne Han­sen og Lars Be­rendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.